Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/7/04

Augustów, dnia 27.02.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 4958 położonej w Augustowie przy ul. Sucharskiego.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka, objęta jest częściowo opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa - tereny położone w rejonie ulic K. Brzostowskiego i Obr. Westerplatte, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Augustów Nr XL/249/97r. z dnia 22.12.1997r. /Dz,U. Województwa Suwalskiego nr 7 poz. 45 z dn. 6 lutego 1998r oraz częściowo na terenie nie objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wypis z tekstu planu:

2 UH - Teren przeznaczony do realizacji zabudowy użyteczności

publicznej o funkcji handlu i usług. Wysokość zabudowy do

12,0m. Zapewnić stałe miejsca postojowe w ilości 15 miejsc

postojowych na 1000m.kw. powierzchni użytkowej.

Zabudowa może być realizowana po granicy z działką 3KS.

3 KS - Teren przeznaczony do realizacji parkingu ogólnodostępnego,

w poziomie terenu lub spiętrzonego. Maksymalna ilość

kondygnacji ; 4 kond. nadziemne. Zakaz realizacji

warsztatów naprawczych oraz myjni samochodowych ilość

stanowisk nie może przekroczyć 500. Zabudowa może być

realizowana po granicy z działką 2UH oraz z działką 3799

tylko jako ściana ślepa, realizowana po granicy działki 2839

jako ściana otwarta.

01 L - Ulica lokalna, szerokość w liniach rozgraniczających 20m,

ilość pasów ruch 1x2. Bezpośrednia obsługa programu

zagospodarowania.

- 2-

Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska:

1 przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych,

konieczne są badania geotechniczne gruntów,

2/ ustala się zakaz lokalizacji usług mogących pogorszyć standard

zamieszkiwania w zakresie:

a/ emisji hałasu poza obręb zakładu,

b/ emisji uciążliwych zapachów,

c/ zwiększonego ruchu samochodowego;

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej;

1/ ustala się obligatoryjnie zaopatrzenie budynków w ciepło i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z wykorzystaniem energii elektrycznej,

2/ pobór wody ustala się systemem dwustronnego zasilania z miejskiej sieci wodociągowej,

3/ ustala się obligatoryjnie odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej a wód deszczowo-drenażowych do kanalizacji deszczowej,

4/ ustala się zasilanie w energię elektryczną z dwóch projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV o mocy transformatorów do 630 kVA.

Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych przewidzieć poprzez wcięcie do istniejących linii kablowych 15kV st.tr. Nr 1224 - st. tr. Fermentownia oraz Straż Pożarna /pole nr 18 w stacji t-r 110/15 Augustów/.

5/ energie elektryczna może być wykorzystywana do zasilania oświetlenia, ogrzewania, sprzętu zmechanizowanego, kuchni.

Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej.

1/ z ulic układu podstawowego obsługa komunikacyjna działek jest

możliwa tylko w miejscu wskazanym na rysunku planu;

2/ z ulica układu obsługującego obsługa komunikacyjna jest możliwa

w dowolnym miejscu pod warunkiem uzgodnienia wjazdu przez

właściciela drogi;

3/ ustala się pełne pokrycie potrzeb stałych miejsc postojowych dla

samochodów osobowych poprzez;

- 3 -

a/ wyodrębnienie na rysunku planu stref parkingowych

nadziemnych - bilansowych w granicach poszczególnych

działek zabudowy,

b/ lokalizację garaży pod budynkami i placami rekreacji

przydomowej,

c/ przeznaczenie odrębnej działki pod parking wielopoziomowy

uzupełniający ewentualne niedobory stałych miejsc postojowych

na poszczególnych działkach - realizowany ze środków gminy

lub po zbyciu terenu, przez inne podmioty gospodarcze;

W załączeniu;

  • mapa - w skali 1: 500

  • legenda

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-04-29

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-04-29