Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Śleszyński Eugeniusz

16-300 Augustów

Augustów, dnia 18.03.2004r

Nr GP-7323 A/9/04

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

części dzielnicy Lipowiec w Augustowie

Dotyczy: części działki 5L/9 położonej przy ul.Turystycznej nr 79, obręb IV w Augustowie nad jez. Białym.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Lipowiec, zatwierdzonym uchwałą RM Augustów Nr XXIX/268/01 z dnia 31.08.2001r /Dz.Urz.Woj.Podlaskiego nr 45 poz. 768 z dnia 04.10.2001r/.

Wypis z tekstu planu:

Rozdział 2

przepisy szczegółowe

§ 12

36 RL - tereny leśne pozostające w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 14

1. Ustala się linię rozgraniczającą ulicy Turystycznej klasy Z /zbiorcza/, oznaczonej na

rysunku planu symbolem 01Z1/2 od strony obszaru objętego planem w odległości 8,0m

od istniejącej krawędzi jezdni. po północnej stronie ulicy projektuje się ścieżkę rowerową

szerokości 3,0m oddzieloną od jezdni pasem zieleni szerokości 3,0m.

2. Ustala się linie rozgraniczające ulicy lokalnej bez nazwy oznaczonej na rysunku planu

symbolem 03L1/2 w pasie o szerokości 18,0m z jezdnią o szerokości 6,0m, zatoką

parkingową dla samochodów osobowych szerokości 5,0m i ścieżką rowerową szerokości

3,0m oraz obustronnymi chodnikami. Zatoka parkingowa i ścieżka rowerowa usytuowane

po północnej stronie ulicy.

§ 15

1. Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpożarowych należy

projektować z istniejącego wodociągu miejskiego 250 żel. biegnącego w ul.Turystycznej.

§ 16

1. Ścieki sanitarne z projektowanej i istniejącej zabudowy należy odprowadzać

do kanalizacji miejskiej biegnącej w ul.Turystycznej. Projektuje się budowę kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie objętym opracowaniem.

-2-

2. Wody deszczowe planuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej w

ul.Turystycznej. Dodatkowo projektuje się kanalizację deszczową zbierającą wody z

terenu objętego opracowaniem z doprowadzeniem do jeziora Białego. Na odpływie

kanału do jeziora Białego przewidziano zainstalowanie urządzeń podczyszczających,

separator zanieczyszczeń.

§ 21

1. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej :

1/ w budynkach usługowych, użyteczności publicznej, turystyczno-wypoczynkowych oraz

mieszkalnych jednorodzinnych należy przewidzieć ukrycia typu II wykonane przez

użytkowników obiektów, w okresie podwyższonej gotowości obronnej Państwa,

2/ w przypadku jeżeli budynki zostaną zaprojektowane na więcej niż 15 osób należy

opracować aneks OC na przystosowanie budynków na ukrycia typu II i uzgodnić go z

wydziałem Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Podlaskiego

Urzędu Wojewódzkiego ,

3/ istniejące studnie zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego

uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych,

4/ oświetlenie zewnętrzne ulic i budynków należy przystosować do zaciemniania i

wygaszania.

W załączeniu:

  • odbitka z rysunku planu - skala 1:1000

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-04-30

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-04-30