Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/13/04

Augustów, dnia 02.04.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 871/4 położonej w Augustowie przy ul.

Młyńskiej i ul. Kilińskiego.

Teren na którym położona jest działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów z dnia 29 maja 2002r., opublikowana z /Dz.U.Woj.Podlaskiego Nr 23 z dnia 21 czerwca 2002r. poz.593/.

 1. Wypis z tekstu planu:

3 KS -Teren parkingu z dopuszczeniem realizacji budynku

usługowego.

Warunkiem realizacji budynku usługowego na terenie 3KS

jest zachowanie dojazdu do istniejącej stacji

transformatorowej.

Ustala się ograniczenie wysokości budynku do 3 kondygnacji

nadziemnych (+poddasze użytkowe)

Przepisy ogólne.

§5

 1. Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania przestrzenią i obiektami położonymi w

granicach strefy ochrony konserwatorskiej „SOK” muszą być uzgadniane z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków.

 1. Elewacje budynków, szczególnie w pierzei ul. 3-go Maja, Mostowej, Ks. Ściegiennego i Hożej powinny charakteryzować się wybitnymi rozwiązaniami architektonicznymi i materiałowymi tworząc wnętrze urbanistyczne o reprezentacyjnym i indywidualnym charakterze nawiązującym do zabudowy objętej ochrona konserwatorska i wartościami kulturowymi. Szczególnie starannie ( pod względem architektonicznym i przestrzennym) powinny być realizowane narożniki ulic. Zaleca się stosowanie do kształtowania elewacji tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia łamanego, cegły klinkierowej, drewna, tynku barwionego, dachy w kolorach różnych odcieni szarości, brązów i czerwieni, ściany tynkowane i malowane w kolorach pastelowych zwłaszcza; piaskowym, beżowym, odcienie brązu, białym, cokoły z kamieni naturalnych lub lastryka płukanego.

Zakaz realizacji zejść do piwnic od strony ulic i ciągów pieszych.

-2-

 1. Architektura projektowanych obiektów budowlanych powinna tworzyć harmonijną i

kompozycyjną całość. Gabaryty budynków, podziały elewacji, proporcje i wielkości

otworów okiennych i drzwiowych dostosowane do istniejących obiektów, w pierzejach

uwidocznione historyczne podziały własnościowe. Podstawową formą zwieńczenia

obiektów budowlanych powinien być dach dwuspadowy o symetrycznych

płaszczyznach, z kalenicą równoległą do osi ulic i nachyleniem połaci dachowych 35 - 45.

Przewiduje się wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne.

 1. Projektowana nowa zabudowa powinna być realizowana w oparciu o wytyczne pokazane

na rysunku planu o charakterze zbliżonym do zwartej zabudowy pierzejowej wzdłuż

otaczających ulic miejskich.

 1. W zagospodarowaniu wydzielonych w planie nowych działek budowlanych należy przewidzieć zieleń izolacyjną od ulic.

 2. Dla nowoprojektowanej zabudowy usługowej nakazuje się zachowanie co najmniej 40 powierzchni jako biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej,

dla terenów parkingów nakazuje się zachowanie 20 % terenu jako biologicznie czynne, miejsca parkingowe, realizowane w poziomie terenu należy pogrupować w enklawy do 20 stanowisk otoczone zielenią izolacyjną średnią i wysoką.

 1. Do obiektów realizowanych bezpośrednio przy linii rozgraniczającej ulic dopuszcza się

realizacje schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulicy

za zgodą jej właściciela w sposób nie kolidujący z komunikacją pieszą.

§10

Ustala się teren stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2EE.

Do terenu stacji transformatorowej należy zachować dojazd od drogi publicznej.

§11

03 L 1/2 - Ulica Młyńska -lokalna.

Szerokość jezdni 7,0m. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 12,0-20,0m. Linie zabudowy jak linie rozgraniczające (dla nowej zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy 4m od linii rozgraniczających).

07 D 1/2 - Ulica Kilińskiego - dojazdowa.

Szerokość jezdni 5,0m. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 9,0m. Linie zabudowy jak linie rozgraniczające ( dla nowej zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0m od linii rozgraniczających).

Ustalenia w zakresie infrastruktury;

§12

 1. Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpożarowych należy projektować z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie opracowania.

§13

 1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z proj. i istn. zabudowy planuje się do istniejącej Kanalizacji miejskiej na terenie opracowania.

 • Wody opadowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.

 1. Parkingi i place manewrowe należy wyposażyć w seperatory zanieczyszczeń

ropopochodnych.

§14

 1. Ogrzewanie zabudowy mieszkaniowej planuje się z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz

kotłowni indywidualnych. Preferuje się kotłownie na olej opalowy, gaz lub elektryczne z

zastosowaniem pomp ciepła. Zaleca się korzystanie z nowoczesnych, ekologicznych

technologii grzewczych przy wykorzystaniu i rozprowadzeniu ciepła.

-3-

§15

Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczna.

 1. Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z projektowanych oraz istniejących w sąsiedztwie( poza granicami opracowania niniejszego planu) stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje transformatorowe będą zasilane projektowanymi liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi z istniejących w sąsiedztwie ciągów kablowych SN.

 2. Sieć rozdzielczą niskiego napięcia obsługująca bezpośrednio odbiorców rozwiązać w oparciu o linie kablowe. Dla odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania należy stosować zasilanie rezerwowe.

 3. Oświetlenie uliczne projektować jako wydzieloną sieć kablową.

§16

Obsługa telekomunikacyjna realizowana będzie poprzez istniejące i projektowane sieci telefoniczne.

Sieci telekomunikacyjne tworzyć w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne.

§17

1. Proponowane trasy uzbrojenia mogą ulec niewielkim zmianom na etapie projektów technicznych. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez dokonywania zmian do planu.

2. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektrycznymi lub telefonicznymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§18

Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej:

 1. w budynkach usługowych, użyteczności publicznej, oraz mieszkalno-usługowych (wielo-mieszkaniowych) należy przewidzieć ukrycia typu II; o ile obiekt przeznaczony będzie dla więcej niż 15 osób przy wykonywaniu dokumentacji budowlanej obowiązuje opracowanie aneksu OC w tym zakresie,

 2. istniejące studnie zabezpieczyć przed likwidacja i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych,

 3. przewiduje się budowę awaryjnych studni wody pitnej dla obszaru objętego planem na terenie zieleni wokół kościoła przy ul. Ściegiennego.

 4. Oświetlenie zewnętrzne ulic i budynków należy przystosować do zaciemniania i wygaszania,

 5. Uwzględnić system alarmowania mieszkańców dokonując montażu syren alarmowych o promieniu słyszalności syreny wynoszącym 300m.

W załączeniu;

 • odbitka z planu - skala 1: 500

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-05-14

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-05-14