Przetarg pisemny nieograniczony na najem garaży

Termin ważności strony 2006-03-30

Najem garaży połozonych w augustowie przy ul.Rosiczkowej 4 na okres 3 lat

B U R M I S T R Z

B U R M I S T R Z

M I A S T A AUGUSTOWA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczny

na najem garaży położonych w Augustowa przy ul.Rosiczkowej 4

naokres 3 lat od 01.04.2006r.

- garaż Nr 1 o pow.17, 75 m kw

cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym wynosi 62, 13 zł + 22%VAT

wadium 150, 00 zł

- garaż Nr 2 o pow.24, 85 m kw

cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym wynosi 86, 98 zł + 22%VAT

wadium 150, 00 zł

- garaż Nr 3 o pow.23, 80 m kw

cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym wynosi 83, 30 zł + 22%VAT

wadium 150, 00 zł

- garaż Nr 4 o pow.24, 50 m kw

cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym wynosi 87, 75 zł + 22%VAT

wadium 150, 00 zł

- garaż Nr 5 o pow.29, 12 m kw

cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym wynosi 101, 92 zł + 22%VAT

wadium 150, 00 zł

Oferty z:

- zproponowanym czynszem najmu w stosunku miesięcznym

- numerem garażu

- dowodem wpłacenia wadium

- zaświadczeniem o niezaleganiu należności (lub odsetkach) w podatkach (można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie pokój Nr 10)

- informacją o niezaleganiu należności (lub odsetkach) z tytułu umów cywilnoprawnych

zawartych pomiędzy Gminą Miasto Augustów (można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie pokój Nr 9)

w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Garaże” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie w terminie do dnia 16 marca 2006r. do godz.14oo.

Złożone materiały nie podlegają zwrotowi.

Oferty osób mających zaległe zobowiązania finansowe (na dzień wpłacenia wadium) wobec Gminy Miasto Augustów nie będą dopuszczone do przetargu.

Wadium należy wpłacić w terminie do 16.03.2006r. na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH Oddz.Augustów (liczy się data wpłynięcia środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego)

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 20.03.2006r.

Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 31.03.2006r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel.643 4223.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-02-15

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2006-02-15