Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XXX/291/05

 • RADY miEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

  • z dnia 30 listopada 2005 r.

  • w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - uchwala się co następuje:

    1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów - zwanego - „Plaża Bielnik” obejmującego tereny niezabudowane przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową położoną przy ul. Nadrzecznej na odcinku między ul. Nad Nattą a działką nr 2926; oznaczone na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Przedmiotem planu, o którym mowa w § 1 będzie ustalenie zasad zagospodarowania dla poszczególnych terenów, których dominującym przeznaczeniem będzie funkcja turystycznno - rekreacyjna. Funkcję uzupełniającą stanowić będzie zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

    3. Zakres ustaleń planu sporządzanego na mapie w skali 1 : 1000 winien zawierać przeznaczenie terenów oraz inne konieczne rozstrzygnięcia określone w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

    4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

    5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Augustowie

    /Andrzej Kurczyński/

    2005-11-22 8:44

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2005-12-05