Protokół z Komisji Uzdrowiskowej

PROTOKÓŁ NR ………

PROTOKÓŁ NR 1/06

z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 6 września 2006 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wypusty.

  2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wojciech.

  3. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema.

  4. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Dzielnicą Limanowskiego” i „Osiedlem Południe”.

  5. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów - zwanego - „Plaża Bielnik” obejmującego tereny niezabudowane przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową położoną przy ul. Nadrzecznej na odcinku między ul. Nad Nettą a działką nr 2926.

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Robert Jagłowski - Przewodniczący Komisji. Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia , który został przyjęty oraz o potrzebie opiniowania sporządzanych planów miejscowych w obszarze, których występują strefy ochrony uzdrowiskowej.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydz. Architektury i Gospodarki Przestrzennej przedstawiła do zaopiniowania projekty planów, które zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/310/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji uzdrowiskowej winny być opiniowane przez tą komisję.

Wskazała tereny objęte strefami ochrony uzdrowiskowej B i C w poszczególnych opracowaniach:

- w MPZP terenów obejmujących dzielnicę Wypusty, w strefie „C” znajduje się

dzielnica „Ustronie”,

- w MPZP terenów obejmujących dzielnicę Wojciech, obszar w granicach

opracowania znajduje się w strefie „C”,

- w MPZP terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema,

znaczna część terenu znajduje się w strefie „C”, zaś pozostała w strefie „B”,

- w MPZP zwanym „Dzielnicą Limanowskiego” i Osiedlem Południe”, obszar

dz. Limanowskiego znajduje się w strefie „C” i nieznacznie w strefie „B”,

- w MPZP zwanym „Plaża Bielnik”, część terenu objętego opracowaniem

położona jest w strefie „B” i „C”.

Ponadto, omówiła zasady i możliwości zagospodarowania obszarów wchodzących w poszczególne strefy ochronne.

Po zapoznaniu się z ustaleniami przyjętymi w przedstawionych opracowaniach Przewodniczący Komisji poddał poszczególne projekty planów pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekty planów zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji:

Krystyna Kapla Robert Jagłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-06-11