OBWIESZCZENIE

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XIII/82/07

 • RADY miEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

  • z dnia 28 wrzesień 2007 r.

  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880 ) - uchwala się co następuje:

    1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych przy drodze krajowej Augustów-Warszawa obejmujacych:

    1. działki geodezyjne położone w sąsiedztwie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 626.

    2. działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 636, 640/3 wymagajace zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S 19 uchwalonego Uchwałą Nr XV/126/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 4 poz. 37 z dnia 11 lutego 2000 r.).

       1. Przedmiotem planu, o którym mowa w § 1 w granicach opracowania oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały będzie ustalenie zasad zagospodarowania dla poszczególnych terenów o dominującym przeznaczenieu usługowo-wielofunkcyjnym.

       2. Plan miejscowy sporządzany na mapie w skali 1 : 1000 winien zawierać pełen zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

       3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

       4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Augustowie

    /Andrzej Kurczyński/

    2007-10-01 1:03 3/p3

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-10-01

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-10-01