ogłoszenie o sesji

Untitled

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu
2
8 września 2007 r. / piątek / o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędą się obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany budżetu miasta na 2007 rok;

  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu działań Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie wraz z prognozą finansową na lata 2005 - 2009;

  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  4. wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

  5. ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych
   w jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Augustów;

  6. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

  7. poparcia dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwałkach.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Przyjęcie protokołów: Nr XI/07 z 14 sierpnia i Nr XII/07 z 12 września 2007 r.

 8. Zapytania i wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

­ Andrzej Kurczyński

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-09-24

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-09-24