Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2007 r. /piątek/ o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) budżetu miasta na 2008 rok (załączniki do uchwały przy projekcie budżetu):

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy,

- przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie nad uchwałą budżetową;

b) zmian w budżecie miasta na 2007 rok;

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

d) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

e) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010;

f) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanianarkomanii;

g) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

h) wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji RM z 5.12.2007 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-12-21