Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy

Minister
Infrastruktury
Znak pisma: GM-DOK-3.7700.16.2021.LL
Warszawa, 24 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o nowym terminie załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn.zm.), zwanej dalej „Kpa" w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Sylwię Demczyńską, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1.    szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
2.    usługi wodne polegające na :
a)    piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
b)    retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim;

Minister Infrastruktury informuje, że nie będzie możliwe jego zakończenie w terminie określonym w obwieszczeniu z dnia 2 października 2023 r., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy oraz konieczność analizy obszernych uzupełnień przedłożonych przez Wnioskodawcę.
Jednocześnie Minister Infrastruktury informuje, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 29 stycznia 2024 r.

Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Infrastruktury jeżeli:

1.    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2.    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 04.12.2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Minister Infrastruktury

Data wytworzenia: 2023-12-04

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2023-12-04

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2023-12-04