Obwieszczenie Starosty Augustowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.11.2023

Augustów, dnia 24.11.2023 r.

AB-VII-2.6740.1.65.2023

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 19.05.2023 r., Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ulicy Zakole w Augustowie wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej” w zakresie: budowy utwardzonej nawierzchni jezdni o szer. 6,0 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajgrodzką do skrzyżowania z ul. Glinki oraz łącznika do ul. Kamiennej na szer. 5,50 m oraz jezdni o szer. 5,50 m na odcinku od skrzyżowania ul. Glinki do skrzyżowania z ul. Żurawią, budowy: jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,50 - 3,50 m,  jednostronnego chodnika szer. 2,0 m, kanalizacji deszczowej z przyłączem wpustów ulicznych i kanału tłocznego, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznej linii zasilającej przepompownię ścieków, kanału technologicznego; przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną oraz rowu na przekrój zamknięty, budowa i przebudowa zjazdów na tereny przyległe, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Inwestycja usytuowana będzie na:

 • działkach drogowych 1833/6, 1977/10, 1834/20, 1837/1, 4275 obręb 2 m. Augustów;
 • działkach, które powstaną w wyniku podziału działek w obrębie 2 m. Augustów tj.
 • 1995/1 o powierzchni 0,2987 ha (z podziału dz. 1995 na działki 1995/1, 1995/2)
 • 1975/1 o powierzchni 0,4330 ha (z podziału dz. 1975 na dz. nr 1975/1, 1975/2)
 • 1829/1 o powierzchni 0,0447 ha (z podziału dz. 1829 na dz. nr 1829/1 i 1829/2),
 • 1844/6 o powierzchni 0,0217 ha (z podziału dz. 1844/1 na dz. nr 1844/6 i 1844/7),
 • 1845/7 o powierzchni 0,0237 ha (z podziału dz. 1845/1 na dz. nr 1845/7 i 1845/8),
 • 1846/1 o powierzchni 0,0339 ha (z podziału dz. 1846 na dz. nr 1846/1 i 1846/2),
 • 1847/1 o powierzchni 0,0221 ha (z podziału dz. 1847 na dz. nr 1847/1 i 1847/2),
 • 1848/1 o powierzchni 0,0416 ha (z podziału dz. 1848 na dz. nr 1848/1 i 1848/2),
 • 2050/7 o powierzchni 0,0015 ha (z podziału dz. 2050/6 na dz. nr 2050/7 i 2050/8),
 • 1843/1 o powierzchni 0,0107 ha (z podziału dz. 1843 na dz. nr 1843/1 i 1843/2),
 • 1994/8 o powierzchni 0,0132 ha (z podziału dz. 1994/6 na dz. nr 1994/8 i 1994/9),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

 • działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

- 1003/4 obręb 2 m. Augustów – przebudowa skrzyżowania z ul. Rajgrodzką;

- 1976/15, 1976/20 obręb 2 m. Augustów – demontaż linii napowietrznej i opraw oświetleniowych;

- 1992/15, 1984/1, 1993/1, 1834/21, 1835, 1837/3 obręb 2 m. Augustów – przebudowa skrzyżowania z ul. Glinki wraz z infrastrukturą techniczną;

- 1843, 1837/4 obręb 2 m. Augustów – przebudowa skrzyżowania z ul. Gołębią wraz z infrastrukturą techniczną;

- 1994/6 obręb 2 m. Augustów – przebudowa zjazdu z nawierzchni żwirowej ul. Łączna,

- 1861 obręb 2 m. Augustów – przebudowa skrzyżowania z ul. Żurawią wraz z infrastrukturą techniczną,

- 2119/1 obręb 2 m. Augustów – przebudowa sieci teletechnicznej ul. Żurawia.

 • działkach nr 1976/32, 1976/16, 1976/19, 1831/1, 1832/1, 1992/16, 4276, 1977/21 obręb 2 m. Augustów, które z mocy prawa w całości staną się własnością Gminy Miasta Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 30.11.2023 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 30.11.2023 r. do 14.12.2023 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 21.12.2023 r.

 

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2023-11-30

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2023-11-30

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2023-11-30