OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 8/2023 z dnia 26.05.2023 r.

Augustów, dnia 26.05.2023 r.

AB-VII-2.6740.1.22.2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 8/2023 z dnia 26.05.2023 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 26.05.2023 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2023 r., sprostowanego dnia 23.03.2023 r., Burmistrza Miasta Augustowa, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa ulicy Gołębiej w Augustowie wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,00 m, budowy jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,50 m, budowy jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m, budowa kanalizacji deszczowej z przyłączeniem wpustów ulicznych i kanału tłocznego, budowy oświetlenia ulicznego, budowy elektroenergetycznej linii zasilającej (WLZ) przepompowni ścieków, budowy kanału technologicznego, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną, przebudowy przepustu pod skrzyżowaniem ul. Mazurskiej, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i odgałęzień, rozbudowy sieci wodociągowej i odgałęzień, wykonanie normatywnego wlotu skrzyżowania z drogą gminną ul. Mazurską, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid. 1843 i 1849/1 obręb 0002 m. Augustów oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj: obręb 0002 m. Augustów:

1854/1 o powierzchni 0,0446 ha (z podziału dz. 1854 na dz. nr 1854/1 i 1854/2),

1841/7 o powierzchni 0,0101 ha (z podziału dz. 1841/4 na dz. nr 1841/7 i 1841/8),

1841/9 o powierzchni 0,0095 ha (z podziału dz. 1841/6 na dz. nr 1841/9 i 1841/10),

1853/8 o powierzchni 0,0311 ha (z podziału dz. 1853/7 na dz. nr 1853/8 i 1853/9),

1840/12 o powierzchni 0,0429 ha (z podziału dz. 1840/11 na dz. nr 1840/12 i 1840/13),

1851/1 o powierzchni 0,0063 ha (z podziału dz. 1851 na dz. nr 1851/1 i 1851/2),

1839/7 o powierzchni 0,0048 ha (z podziału dz. 1839/4 na dz. nr 1839/7 i 1839/8),(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działce  nr ewid. 1839/6 obręb 0002 m. Augustów, która z mocy prawa w całości stanie się własnością Gminy Miasta Augustów oraz na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu: obręb 0002 m. Augustów:

- 441/4 w celu przebudowy skrzyżowania i połączenia z ul. Mazurską,

- 1842/6 w celu wykonania zjazdu indywidualnego,

- 1853/9 (z podziału działki nr 1853/7) w celu budowy elektroenergetycznej linii zasilającej (WLZ) przepompowni ścieków,

- 1840/13 (z podziału działki nr 1840/11) w celu rozbudowy sieci wodociągowej oraz na działkach na 1842/5, 1852/1, 1850/1, 1844/2, 1838/4, 1837/4 obręb 0002 m. Augustów, które poszerzą pas drogowy drogi gminnej i stanowią własnością Gminy Miasta Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 01.06.2023 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 01.06.2023 r. do 15.06.2023 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2023-06-01

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2023-06-01

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2023-06-01