Ocena sezonowa jakości wody z klasyfikacją jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki nad jeziorem Necko w 2023 r.

Augustów, 7.12.2023 r.

HK.045.41.2023

 

OCENA SEZONOWA JAKOŚCI WODY

Z KLASYFIKCJĄ JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI NAD JEZIOREM NECKO W 2023 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.); art. 344 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); § 4 ust. 1 b i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystanym do kąpieli (Dz.U.
z 2019 r. poz. 255) oraz na podstawie danych zawartych w:

 1. sprawozdaniu z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej:
 • Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.485.2023 z Badań Wody z dnia 23.06.2023 r.
 1. na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody wykonanych przez organizatora kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 • Sprawozdanie Nr WŻ.9051.562.2023 z Badań Wody z dnia 13.07.2023 r.
 • Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.642.2023 z Badań Wody z dnia 04.08.2023 r.
 • Sprawozdanie Nr SWŻ. 676.2023 z Badań Wody z dnia 21.08.2023 r.

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki zlokalizowanym n/j Necko, ul. Zarzecze, 16-300 Augustów.

Sezon kąpielowy w 2023 r. został określony uchwałą Nr LXIII/584/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r. W uchwale określono również sezon korzystania z kąpieliska w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 1. Organizatorem kąpieliska było Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów. Kąpielisko zarejestrowane jest w Serwisie Kąpieliskowym  pod nr (NUMID) PL3410101120000018. Organizator opracował profil wody w kąpielisku.
 2. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono
  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogram pobierania próbek wody w sezonie kąpielowym 2023 r. Ustalone terminy pobierania próbek wody:
 • 06.2023 r. - kontrola urzędowa
 • 07.2023 r.- kontrola wewnętrzna
 • 08.2023 r. - kontrola wewnętrzna
 • 08.2023 r. - kontrola wewnętrzna
 1. W trakcie trwania sezonu kąpielowego organizator przestrzegał ustalonych
  w harmonogramie terminów poboru próbek wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, dokonywał oceny jakości wody w kąpielisku. Wszystkie próby wody spełniały wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku, określone w załączniku nr 1 część B tabeli I kolumnie A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255). Na podstawie wyników badań prób wody z kąpieliska wydano 4 bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki, stwierdzające przydatność wody do kąpieli (oceny z dnia: 27.06.20232 r., 13.07.2023 r., 11.08.2023 r., 23.08.2023 r.).

 1. Informacje o jakości wody w kąpielisku oraz o warunkach panujących na kąpielisku na bieżąco były aktualizowane na stronie internetowej Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektora Sanitarnego przez organizatora kąpieliska oraz tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto informacje o jakości wody w kąpielisku były publikowane na stronie internetowej oraz Social Mediach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Augustowie (Facebook, Twitter). Organizator kąpieliska informacje o jakości wody
  w kąpielisku umieszczał również na tablicy informacyjnej na terenie kąpieliska oraz na stronie internetowej obiektu.
 2. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku przez organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).
 3. W trakcie trwania sezonu kąpielowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego kąpieliska – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po zakończeniu sezonu kąpielowego, zgodnie z § 5 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) dokonano klasyfikacji wody w Kąpielisku Plaża Radiowej Trójki zlokalizowanym n/j Necko, ul. Zarzecze, 16-300 Augustów, które funkcjonuje od 2019 r. (piąty sezon kąpielowy). Na podstawie wyników badań 16 próbek wody pobranych do badań w sezonach kąpielowych 2020-2023 oraz wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego wodę w kąpielisku sklasyfikowano jako „dobrą”.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Bożena Szurgot

/dokument podpisany elektronicznie/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Data wytworzenia: 2023-12-08

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2023-12-08

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2023-12-08