Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 26 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa" oraz art. 397 ust. 3 pkt. 1 lit. a) tiret 1 i 7, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu, na wniosek TRANSDŹWIG Zawadzcy S. J. postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: BI.RUZ.4210.56.2022.TG oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Wypusty 7, 16-300 Augustów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do kanalizacji Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kpa zawiadamia, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 85 73 30 339 lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: tomasz.gawryluk@wody.gov.pl) skorzystać z prawa zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Strony w ww. terminie mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag do sprawy lub zgłoszenia braku zastrzeżeń przez wszystkie strony postępowania, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez tut. organ.

Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z siedzibą ul. Pułkowej 11,15 - 143 Białystok, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 106 w godz. 8-- 16-.

Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów stosownie do treści art. 36 § 1 Kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy: 30 czerwca 2023 r.

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Data wytworzenia: 2023-06-01

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2023-06-01

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2023-06-01