Obwieszczenie Starosty Augustowskiego o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 16/2024 z dnia 06.06.2024 r.

STAROSTA

AUGUSTOWSKI                                                                                              

Augustów, dnia 06.06.2024 r.

AB-VII-1.6740.1.78.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 16/2024 z dnia 06.06.2024 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 311) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 06.06.2024 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2024 r., sprostowanego dnia 25.03.2024 r. i dnia 18.04.2024 r., Burmistrza Miasta Augustowa, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowie ulic: Jodłowej odc. 1 od km 0+000 do km 0+198,40 i odc. 2 od km 0+000 do km 0+150,70 oraz Brzozowej odc. 1 od km 0+000 do km 0+182,00 i odc. 2 od km 0+000 do km 0+070,90 w Augustowie wraz z budową i przebudową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz częściową rozbiórką budynku gospodarczegow zakresie budowy: jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5-6,0 m (ul. Brzozowa) oraz 6,0 m (ul. Jodłowa), obustronnego chodnika z kostki betonowej, miejsc postojowych ogólnodostępnych (ul. Brzozowa), zjazdów z kostki betonowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym (ul. Jodłowa), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Brzozowej i Jodłowej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Jodłowej wraz z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, kablowej sieci oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, rozbiórki i budowy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN-0,4 kV, rozbiórki części istniejącego budynku gospodarczego, rozbiórki i budowy murku oporowego, wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na:

  • działce drogowej: 1276 obręb 4 Miasto Augustów;
  • działkach, które powstaną w wyniku podziału działek w obrębie 4 m. Augustów tj.:
  • 1260/42 o powierzchni 0,0469 ha (z podziału dz. 1260/10 na dz. nr 1260/41, 1260/42 i 1260/43)
  • 1260/36 o powierzchni 0,1118 ha (z podziału dz. 1260/21 na dz. nr 1260/36, 1260/37 i 1260/38)
  • 1260/38 o powierzchni 0,6501 ha (z podziału dz. 1260/21 na dz. nr 1260/36, 1260/37 i 1260/38)
  • 1259/23 o powierzchni 0,1856 ha (z podziału dz. 1259/15 na dz. nr 1259/22 i 1259/23)

(działka oznaczona tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

  • na działce, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu obręb 4 m. Augustów:
  • 945 – przebudowa skrzyżowania z ul. Turystyczną.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 10.06.2024 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 10.06.2024 r. do 24.06.2024 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu. STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2024-06-11

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-06-11

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2024-06-11