Obwieszczenie Starosty Augustowskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie z dnia 08.02.2024 r.

Augustów, dnia 08.02.2024 r.

Starosta Augustowski

AB-VII-1.6740.1.159.2023

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

 o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie z dnia 08.02.2024 r.

                Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że Starosta Augustowski, w wyniku wycofania przez Inwestora wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulic: Jodłowej odc. 1 od km 0+000 do km 0+198,40 i odc. 2 od km 0+000 do km 0+150,70 oraz Brzozowej odc. 1 od km 0+000 do km 0+175,40 i odc. 2 od km 0+000 do km 0+070,90 w Augustowie wraz z budową i przebudową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz częściową rozbiórką budynku gospodarczegodnia 08.02.2024 r. wydał decyzję znak: AB-VII-1.6743.1.159.2023 umarzającą postępowanie w całości, jako bezprzedmiotowe.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono, na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 08.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Augustowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2024-02-09

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-02-09

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2024-02-09