Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "Ślepsk V"

Burmistrz Miasta Augustowa

30-07-2019

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Ślepsk V”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Ślepsk V”, obejmującego obszar położony
w zachodniej części miasta, po południowej stronie ul. Rajgrodzkiej w rejonie dzielnicy zwanej zwyczajowo Ślepsk, wskazany na załączniku nr 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 07-08-2019 r. do 27-08-2019 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 730 - 1530),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2019”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Ślepsk V” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się  z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26-08-2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie, na sali konferencyjnej (pokój nr 26) o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać:

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) należy składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27,
  • w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-09-2019 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

        Mirosław Karolczuk

 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;   2) dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@urzad.augustow.pl;   3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko;   4) dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko organy/instytucje upoważnione z mocy prawa;   5) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;   6) posiada Pani/Pan prawo do:   a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,   c) żądania przenoszenia danych,   d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;   7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;   8) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;   9) dane osobowe będą przechowywane przez okres 27 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia procedury sporządzenia planu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko;   10) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Joanna Wielgat

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Joanna Wielgat

Data publikacji: 2019-07-30