Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE ul. Jarzębinowa zebrany materiał dowodowy 2

Augustów, 30 czerwca 2020 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

AGP.6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Michała Kaźmierczaka, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn (0,4 kV), kablowych linii nn (0,4 kV) oraz złączy, na działkach o numerach ewidencyjnych: 4971/3, 4973/1, 4973/2, 4973/3, 4973/4, 4973/5, 4973/6, 4973/7, 4973/8, 3695/10, 5000, 3695/25, 3695/23, 3702, 3695/14, 3695/15, 4971/4, 4972/1, 4972/2, 4972/3, 4972/4, 4972/5, 3671, 3684, 3695/28, 3695/29, 3695/30, 3695/31, 3695/32, 3695/33, 3695/34, 3695/35, 3687, 3695/21 położonych w Augustowie obręb 3, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 15 lipca 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Z up. Burmistrza Miasta Augustowa

Zastępca Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-06-30

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-07-13

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-06-30