Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE wszczęcie postępowania Augustów-Mazurki

Augustów, 26 sierpnia 2020 r.

AGP.6733.9.2020

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Waldemara Waszkiewicza działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo – napowietrznej SN – 15 kV i nn – 0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz złączem kablowym 15 kV zamiennie za przeznaczoną do rozbiórki sieć napowietrzną. Inwestycja będzie realizowana na terenie Miasta Augustowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 42, 6/4, 6/2, 44, 43 - obręb 1 oraz na terenie Gminy Augustów na działkach o numerach ewidencyjnych 50, 26/2, 76/2, 27/6, 27/3, 79, 27/2, 18/6, 101/8, 101/4, 18/5, 23/21, 23/23, 26/6 – obręb Mazurki.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni po dokonaniu niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10 września 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), ze złożonym wnioskiem oraz zebranym materiałem w sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-08-26

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-08-26