Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102497B ul. Ukośna od drogi gminnej nr 102466B ul. Orzeszkowej do drogi gminnej 102543B ul. Złota w Augustowie dł. 88,35 m”

Augustów, dnia  07.05.2021r.

AB-VII-2.6740.1.29.2021

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.02.2021r., sprostowany w dniach 23.04.2021r. i 27.04.2021r., Burmistrza Miasta Augustowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102497B ul. Ukośna od drogi gminnej nr 102466B ul. Orzeszkowej do drogi gminnej 102543B ul. Złota w Augustowie dł. 88,35 m”. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: roboty drogowe w ulicy Ukośnej o długości 88,35 m w Augustowie z wykonaniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8,0 cm, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę oświetlenia ulicznego, budowę linii kablowych nn – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi, rozbiórkę istniejących linii napowietrznych i kablowych nn 0,4 kV, budowę kanału technologicznego, wykonanie zjazdów na przyległe nieruchomości z kostki betonowej grubości 8 cm. Inwestycja usytuowana będzie:

  • na działkach należących do Inwestora nr ewid.: 2679/1, 2680/5, 2679/2, 2680/2, 2684/1, 2679/3 obręb 2 Miasto Augustów,
  • na działkach do przejęcia w całości nr ewid.: 2682/2, 2683/1, 2682/1 obręb 2 Miasto Augustów,

oraz na działkach 2686/1, 2685/4, 2685/3, 2685/5, 2681/1, 2681/2, 2686/2, 2666, 2687/1, 2706 obręb 2 Miasto Augustów na, których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu przebudowy linii nn oraz wykonania połączenia z drogami publicznymi.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 13.05.2021r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 13 .05.2021r. do 27.05.2021r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 04.06.2021r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-13