Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Ślepsk.

Augustów, dnia 12.02.2021r.

AB.VII-2.6740.1.175.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 31.12.2020r., sprostowany w dniu 10.02.2021 r., Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Ślepsk w Augustowie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków, sieci wodociągowej, drenażu odwadniającego, kablowej sieci oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych, zasilania pompowni oraz kanału technologicznego” w zakresie budowy: jezdni o szerokości 6,00 m z zatoką do zawracania o nawierzchni z betonu asfaltowego, sięgacza ul. Ślepsk o szerokości jezdni 5,00 m z zatoką do zawracania o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych chodników dla pieszych z betonowej kostki brukowej szer. 2,00 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, sieci kanalizacji deszczowej i wykotu kanalizacji deszczowej, drenażu odwadniającego, sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i kanałem tłocznym, sieci wodociągowej, kablowej sieci oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Inwestycja usytuowana będzie:

  • na działkach drogowych nr ewid.: 41, 252/49, 252/50, 252/17, 252/51, 252/40, 252/34, 252/43, 252/53, 253/35, 253/5 obręb 2 Miasto Augustów,
  • na działce, która powstanie w wyniku podziału działek tj: 253/42 o powierzchni 0.0106 ha (z podziału dz. 253/10 na dz. nr 253/42 i 253/43) obręb 2 Miasto Augustów

(działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działkach 40/1 i 40/2 na, których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu podłączenia linii oświetleniowej do istniejącego słupa oświetleniowego.

 

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 18.02.2021 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 18.02.2021 r. do 04.03.2021r..

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 11.03.2021 r.

 

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2021-02-18

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-02-18