Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulic: Lasanek i Kalmusowej w Augustowie

Augustów, dnia 12.02.2021r.

 

AB.VII-2.6740.1.176.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 31.12.2020r., sprostowany dnia 10.02.2021 r. Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulic: Lasanek i Kalmusowej w Augustowie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem, sieci wodociągowej z przyłączami, kablowej sieci oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych, kanału technologicznego i studni kablowych oraz przebudową doziemnej linii telekomunikacyjnej i słupków kablowych” w zakresie budowy: jezdni ul. Kalmusowej o szerokości 6,00 m i jezdni ul. Lasanek o szerokości 5,00 m o nawierzchniach z betonu asfaltowego, obustronnych chodników dla pieszych z betonowej kostki brukowej, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, dwóch wyniesionych skrzyżowań, sieci kanalizacji deszczowej i wlotu kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kablowej sieci oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja usytuowana będzie:

  • na działkach drogowych nr ewid.: 41, 249/5, 250/10, 251/6, 250/1, 251/3, 251/72, 250/14 obręb 2 Miasto Augustów,
  • na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

250/16 o powierzchni 0.0006 ha (z podziału dz. 250/15 na dz. nr 250/16 i 250/17)

251/84 o powierzchni 0.0015 ha ( z podziału dz. 251/23 na dz. nr 251/84 i 251/85)

251/86 o powierzchni 0,0338 ha (z podziału dz. 251/73 na dz. nr 251/86 i 251/87) obręb 2 Miasto Augustów

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działce 31/12 na, której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu podłączenia linii oświetleniowej do istniejącego słupa oświetleniowego.

 

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 18.02.2021 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 18.02.2021 r. do 04.03.2021r..

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 11.03.2021 r.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2021-02-18

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-02-18