Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Sitowia odc. 1 i 2 w Augustowie

Augustów, dnia  12.02.2021r.

 

AB.VII2.6740.1.174.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 31.12.2020r., sprostowany dnia 10.02.2021r., Burmistrza Miasta Augustowa, zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Sitowia odc. 1 i 2 w Augustowie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków, sieci  wodociągowej, drenażu odwadniającego, kablowej sieci oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych, zasilania pompowni oraz kanału technologicznego”. Zakres robót budowlanych, zgodnie  z załączonym projektem budowlanym obejmuje: roboty drogowe na ulicach: Sitowia odc. 1 długości 249,61 m  i  Sitowia odc. 2 o długości 534,94 m w Augustowie z wykonaniem jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m, budowę obustronnych chodników dla pieszych z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m, budowę zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej o szerokości 4,0 m, budowę wyniesionych skrzyżowań z betonowej kostki brukowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej z wykonaniem betonowych wylotów kanalizacji deszczowej, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym, budowę odcinka sieci wodociągowej, budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego. Inwestycja usytuowana będzie:

  • na działkach drogowych nr ewid.: 35/29, 35/32, 35/23, 37/9, 38/4, 38/10, 38/1, 41, 251/82, 251/29, 253/13 obręb 2 Miasto Augustów,
  • na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

36/12 o powierzchni 0,0052 ha (z podziału dz. 36/4 na dz. nr 36/12 i 36/13),

37/17 o powierzchni 0,0035 ha (z podziału dz. 37/7 na dz. nr 37/17 i 37/18),

37/19 o powierzchni 0,0044 ha (z podziału dz. 38/8 na dz. nr 37/19 i 37/20),

38/11 o powierzchni 0,0026 ha (z podziału dz. 38/3 na dz. nr 38/11i 38/12),

38/13 o powierzchni 0,0024 ha (z podziału dz. 38/5 na dz. nr 38/13 i 38/14),

253/44 o powierzchni 0,0035 ha (z podziału dz. 253/24 na dz. nr 253/44 i 253/45) obręb 2 Miasto Augustów

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej).

 

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 18.02.2021r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 18.02.2021r. do 04.03.2021r.

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 11.03.2021r.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2021-02-18

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-02-18