Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych spoczywa na wszystkich osobach pełniących funkcje samorządowe tj:

1. Radnym, (art. 24h ustawy o samorządzie gminnym).
2. Wójcie, zastępcy wójta, sekretarzu gminy, skarbniku gminy, kierowniku jednostki organizacyjnej gminy, osobie zarządzającej i członkowi organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobie wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (art. 24h ustawy o samorządzie gminnym).

Kiedy złożyć oświadczenie

Osoby wymienione w punktach 1-2 składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania albo powołania lub wyboru na stanowisko albo od dnia zatrudnienia.

Do pierwszego oświadczenia majątkowego:

Radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat,
Wójt jest obowiązany dołączyć informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru,
zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (wszyscy), oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji (radni) albo w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę (pozostali).

Co przygotować

Wymienione dokumenty mogą być pomocne dla wypełniającego przy ustaleniu posiadanych zasobów pieniężnych i zaciągniętych zobowiązań.

- akty notarialne, jeżeli posiadasz nieruchomości
- wyciągi bankowe, jeżeli posiadasz środki pieniężne / papiery wartościowe

Nowe druki - formularze oświadczeń majątkowych

W Dzienniku Ustaw z 2017 poz. 2020 z dnia 31 października 2017 r. opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych.

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta znajdują się w załączniku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Emilia Putyńska

Data modyfikacji: 2024-05-21

Opublikował: Emilia Putyńska

Data publikacji: 2017-01-13