Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki w Augustowie

Termin ważności strony 2004-12-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

a) Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

b) REGON: 000523254

c) telfax: 087/643 42 19

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 30 zł. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Adam Wysocki i i Andrzej Rudak; tel. 087/ 643 42 21/19.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki w Augustowie

  1. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200, 250, 300, o długości - 1187,50 mb.

  2. budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 - 597,50mb.

  3. budowa wodociągu z rur PCV o średnicy 90, 110, o długości - 781,00 mb.

  4. budowa wodociągu z rur PE o średnicy 63, o długości - 108,00mb

  5. wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków - 98mb.

  6. przepompownia ścieków - 1 kpl.

  7. separatory tłuszczu - 5 kpl.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

do 30.05.2005 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz złożą oświadczenie w trybie art. 44 i przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz określone w SIWZ.

8. Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 500 zł.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania - siedziba zamawiającego: 16-300 Augustów ul. 3 Maja 60

b) termin składania - do dnia 22.11.2004 r. do godz. 10:00

11. Termin związania z ofertą:

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

30.09.2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2004-10-11

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2004-10-11