Budowa ulicy Bluszczowej i Storczykowej

Termin ważności strony 2004-06-21

przetarg nieograniczony na roboty budowlane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (087) 6434220

fax (087) 6434211

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60000 EURO

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 3,
tel. (087) 6434220

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa ulicy Storczykowej i ulicy Bluszczowej w Augustowie:

- budowa nawierzchni jezdni z asfaltobetonu;

- budowa nawierzchni chodników, zatok postojowych z płyty betonowej wibroprasowanej i kostki betonowej kolorowej POLBRUK;

- budowa kanalizacji deszczowej;

- przebudowa linii energetycznych SN i NN;

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2004.

7. W postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie warunków zamawiający uzna złożenie oświadczenia w trybie art. 44 w/w ustawy oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w SIWZ.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40000 PLN

9. Kryteria oceny ofert:

cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 25 do dnia 21.06.2004 r., do godz. 10.00.

11. Termin związania ofertą: 60 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

Augustów 26.04.2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Zakrzewski

Wprowadzający: Janusz Zakrzewski

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2004-05-05