Dokumentacja projektowo-kosztorysowa hali sportowej - przetarg nieograniczony

Termin ważności strony 2007-06-14
Augustów, dnia 15

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO

 1. Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-00-06-988, REGON 000523264

 1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie

Zakres rzeczowy:

 1. budowa sali gimnastycznej

 2. budowa łącznika

 3. budowa ogrodzenia

 4. budowa parkingu

 5. termomodernizacja istniejącego budynku dydaktycznego

 6. zagospodarowanie terenu

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 74.22.21.00-2, 74.23.20.00-4, 74.23.21.00-5, 74.23.21.20-1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://um-augustow.pbip.pl

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • Józef Górski - tel. 087 643 42 20, e-mail: Jozef.Gorski@urzad.augustow.pl,

 • Andrzej Rudak- tel. 087 643 42 19, e-mail: Andrzej.Rudak@urzad.augustow.pl

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do - 14.12.2007 r.

 2. Dokumentację przetargową zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok nr 2, tel. 087 643 42 19, fax. 087 643 42 11. SIWZ - bezpłatna.

 3. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 14 czerwca 2007 do godz. 10:00.

 1. Kryteria wyboru oferty (w % ): cena - 100 %

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 czerwca 2007 r. o godzinie 10:15.

 3. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania oferty.

 4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

- wykonanie robót objętych zamówieniem powierzą osobom posiadającym odpowiednie branżowe uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej
- w latach 2004 - 2006 zrealizowali przynajmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonania na podstawie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły ”spełnia-nie spełnia”

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN do upływu terminu składania ofert.

 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Augustów 23.05.2007 r.

Przekazano do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych dnia 23.05.2007 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-05-29

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2007-05-23