Informacja

Termin ważności strony 2004-11-02
Piechulscy

INFORMACJA

Urząd Miasta Augustów informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie kąpieliska zorganizowanego oraz nabrzeża cumowniczego wraz z pochylnią ziemną zlokalizowaną na jeziorze Necko w Augustowie” na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dnia 8.09.2004 r. przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wszczęciu w/w postępowania. W dniu 20 września 2004 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na Obszarach Chronionego Krajobrazu województwa suwalskiego (Dz.Urz. województwa podlaskiego nr 142 poz.1901). Zgodnie z § 1 pkt 1 w/w rozporządzenia realizacja inwestycji będącej przedmiotem postępowania jest niemożliwa.

Mając na uwadze powyższe ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania i przygotowanie ofert nie leży w interesie publicznym.

Zamawiający zwróci koszty zakupu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Augustów, 11.10.2004

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2004-10-12

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2004-10-12