Ogłoszenie o przetargu

Termin ważności strony 2003-10-30

Urząd Miasta w Augustowie informuje, że przetarg został rozstrzygnięty.
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Transportowego NECKO z Augustowa z ceną brutto 1,53 zł. za wywóz 1-ej śmietniczki.
Augustów dn. 20.10.2003 r.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R N I C Z O N Y M

Urząd Miasta

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (087) 643 42 22

fax 643 42 11

REGON 000523264

zaprasza do złożenia ofert na :

„Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek ulicznych - 200 szt.”

Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2004 roku do

31 grudnia 2006 roku.

Zamówienie będzie realizowane z zachowaniem preferencji krajowych.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta w Augustowie, ul.3 Maja 60, 16-300 Augustów, Wydział Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój Nr 5 lub może być przesłana pocztą.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego-

sekretariat pokój Nr 25 z zaznaczeniem:

„Oferta na wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek ulicznych”.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w myśl

art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach

publicznych.

3. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 16 .10. 2003 roku o godzinie 12,00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16 .10. 2003 roku

pokój Nr 26 o godzinie 13,00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Teresa Arciszewska -

tel. (087) 643 42 22, pokój Nr 5.

Wadium należy uiścić w wyskości 850 zł. słownie: osiemset pięćdziesiąt zł.

Kryteria wyboru:

1. Cena umowna - 100 %

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Arciszewska

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2003-10-22

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-09-11