Ogłoszenie o przetargu

Termin ważności strony 2003-10-30

Urząd Miasta w Augustowie informuje, że przetarg rozstrzygnięto.
Wybrano ofertę Zakładu Usługowo-Handlowego Agro-Trans w Augustowie z ceną brutto 1251,90 zł. za 1 dzień sprzątania terenów miejskich objętych zamówieniem.
Augustów dn. 17.10.2003 r.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Miasta

ul. 3 Maja 60

16 - 300 Augustów

tel. (087) 643 42 22

fax 643 42 11

REGON 000523264

zaprasza do złożenia ofert na:

„Utrzymanie działek gminnych na terenie miasta Augustowa tj.

sprzątanie powierzchniowe działek - usuwanie śmieci i zanieczyszczeń”.

Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004r.

Zamówienie będzie realizowane z zachowaniem preferencji krajowych.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można

otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16 - 300 Augustów, Wydział Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój Nr 5 lub może być przesłana

pocztą.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego -

sekretariat pokój Nr 25 z zaznaczeniem:

„Oferta na utrzymanie działek gminnych na terenie miasta Augustowa”.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w myśl

art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach

publicznych.

3. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 14 .10. 2003 roku o godzinie 12-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14 .10. 2003 roku

pokój Nr 26 o godzinie 13-tej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Teresa Arciszewska -

tel. (087) 643 42 22 pokój Nr 5.

Wadium należy uiścić w wysokości 2 500 zł. słownie: dwa tysiące pięćset zł.

Kryteria wyboru:

1. Cena umowna - 100 %

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Arciszewska

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2003-10-22

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-09-11