Ogłoszenie o przetargu na konserwację i pielęgnację zieleni

Termin ważności strony 2003-12-29

Informacja!

Urząd Miasta w Augustowie uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na "Konserwację i pielęgnację zieleni miejskiej w Augustowie" został rozstrzygnięty w dniu 15.12.2003 r.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę PHU "WITPOL" Mazurki 6, 16-324 Janówka z ceną brutto 107 459,40 zł.
Za udział w przetargu dziekujemy.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(poniżej 30 000 EURO)

Urząd Miasta

ul. 3 Maja 60

16 - 300 Augustów

tel. (087) 643 42 22

fax 643 42 11

REGON 000523264

zaprasza do złożenia ofert na:

„Konserwację i pielęgnację zieleni miejskiej w Augustowie”.

Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2005r.

Zamówienie będzie realizowane z zachowaniem preferencji krajowych.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można

otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16 - 300 Augustów, Wydział Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój Nr 5 lub może być przesłana

pocztą.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego -

sekretariat pokój Nr 25 z zaznaczeniem:

„Oferta na konserwację i pielęgnację zieleni miejskiej w Augustowie”.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w myśl

art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach

publicznych.

3. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 15 .12. 2003 roku o godzinie 12-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 15 .12. 2003 roku

pokój Nr 26 o godzinie 13-tej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Teresa Arciszewska -

tel. (087) 643 42 22 pokój Nr 5.

Wadium należy uiścić w wysokości 2 500 zł. słownie: dwa tysiące pięćset zł.

Kryteria wyboru:

1. Cena umowna - 100 %

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Arciszewska

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2003-12-17

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-11-12