Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przyłącza sanitarnego

Urząd Miasta Augustów informuje, że przetarg został unieważniony, ponieważ wpłynęła tylko jedna ważna oferta.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R N I C Z O N Y M

Urząd Miasta

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (0 87) 643 42 21

fax 643 42 11

REGON 000523264

zaprasza do złożenia ofert na :

„Wykonanie przyłącza sanitarnego do kolektora sanitarnego miejskiego

w Schronisku dla zwierząt w Augustowie”.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2003 roku.

Zamówienie będzie realizowane z zachowaniem preferencji krajowych.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta w Augustowie, ul.3 Maja 60, 16-300 Augustów, Wydział Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój Nr 3 lub może być przesłana pocztą.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego-

sekretariat pokój Nr 25 z zaznaczeniem:

„Wykonanie przyłącza sanitarnego w Schronisku dla zwierząt.”

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w myśl

art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach

publicznych.

3. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 28 .10. 2003 roku o godzinie 12,00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28 .10. 2003 roku

pokój nr 26 o godzinie 13,00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Adam Wysocki -

tel. (087) 643 42 21, pokój nr 3.

Wadium należy uiścić w wysokości 440 zł. słownie: czterysta czterdzieści zł.

Kryteria wyboru:

1. Cena - 100 %

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Arciszewska

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2003-10-29

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-10-08