Opracowanie studium wykonalności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

poniżej 30 000 euro

 1. Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego:
  Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski

  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:
  http://www.um.augustow.pl e-mail: jerzy.demiańczuk@augustów.pl
  f) numer kierunkowy: 0
  /87
  tel.:
  643 42 10 fax: 643 42 11

 2. Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko:
  Jerzy Demiańczuk, Grzegorz Zajkowski
  b) telefon:
  643 42 10; 643 42 24
  c) e-mail:
  jerzy.demiańczuk@urzad.augustow.pl
  d) nr lokalu
  25
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:
  9:00-13:00

 4. Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

 5. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie studium wykonalności na następujące inwestycje:
  1. Unowocznienie i marketing Kanału Augustowskiego - II etap
  2. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa

3. Program budowy ulic miejskich i powiatowych w Augustowie

Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU
miejsce realizacji zamówienia:
Augustów
rodzaj zamówienia: usługi
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
: Nie liczba zadań:
dopuszcza się składanie ofert równoważnych
: Nie
dopuszcza się składanie ofert wariantowych - warunki minimalne: __________

 1. Termin realizacji zamówienia:do 15 grudzień 2003 r. wymagany

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 zł.
  słownie:
  dwa tysiące zł.

 3. Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 100 %

 4. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie

 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu
  2
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: ____________ zł.
  słownie: __________________ zł.

 6. W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ

 7. Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  25
  b) w terminie do
  28.10.2003 godz. 13:00

 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  26
  b) data: jak data składania ofert, godz.
  13:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2003-10-10

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2003-10-10