Plan zagospodarowania - przetarg 1

Termin ważności strony 2004-04-28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (087) 6434210

fax (087) 6434211

NIP 846-00-06-988

REGON 000523264

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60000 EURO

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 28,
tel. (087) 6434217

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustów dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia:

Etap 1 - w terminie 90 dni od daty podpisania umowy,

Etap 2 - w terminie 20 dni po uzyskaniu opinii i uzgodnień,

Etap 3 - w terminie 20 dni po dokonaniu weryfikacji projektu planu jeśli wpłyną uwagi będące wynikiem wyłożenia go do publicznego wglądu,

Etap 4 - w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunków zamawiający uzna złożenie oświadczenia w trybie art. 44 w/w ustawy oraz dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:

cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 25 do dnia 28.04.2004 r., do godz. 12.30.

11. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

Augustów 07.04.2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Zakrzewski

Wprowadzający: Janusz Zakrzewski

Data modyfikacji: 2004-04-07

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2004-04-07