Przetarg na najem 16 lokali mieszkalnych

Termin ważności strony 2003-11-24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Miasta

16-300 AUGUSTÓW

ul,3 Maja 60

tel 087) 643 42 10

fax 643 42 11

REGON 000523264

zaprasza do złożenia ofert na:

Najem 16 LOKALI MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA AUGUSTOWA

Dopuszcza się składanie ofert częściowych - minimum 5 mieszkań.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2004 r.do dnia 31 grudnia 2013 r. Zamówienie będzie realizowane z zachowaniem preferencji krajowych.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Augustowa, ulica 3 Maja 60, 16 - 300 Augustów, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój Nr 5 lub może być przesłane pocztą.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego -

sekretariat pokój Nr 25 z zaznaczeniem:

„OFERTA NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA AUGUSTOWA”

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy usług spełniający następujące warunki:

1. Nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w myśl art.19

ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 10 listopada 2003 roku o godzinie 12.30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10 listopada 2003 roku pokój Nr 26 o godzinie 13-tej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest : Krystyna Juchniewicz - tel.(087) 643 42 22, pokój Nr 5.

Wadium w kwocie: 4 800,00 zł. słownie: cztery tysiące osiemset zł.

Kryteria wyboru: 1/ Cena - 100 %.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Juchniewicz

Wprowadzający: Krystyna Juchniewicz

Data modyfikacji: 2003-09-15

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-09-15