Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

Termin ważności strony 2004-01-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

poniżej 30 000 euro

 1. Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego:
  Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski

  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:
  http://www.um.augustow.pl e-mail: anna.kowalczuk@urzad.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0
  /87
  tel.:
  643 42 16 fax: 643 42 11

 2. Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko:
  Anna Kowalczuk
  b) telefon:
  643 42 16
  c) e-mail:
  anna.kowalczuk@urzad.augustow.pl
  d) nr lokalu
  27
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej prz
  etargu: 9:00-14:00

 4. Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

 5. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: “Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w 2003 roku”.
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU
  miejsce realizacji zamówienia:
  Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych
  Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych - warunki minimalne: __________

 6. Termin realizacji zamówienia:2004

 7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości __________ zł.
  słownie: ______________ zł.

 8. Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt)
  100 %

 9. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________

 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu
  27
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną - adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: ____________ zł.
  słownie: __________________ zł.

 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  specyfikacji warunków zamówienia

 12. Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  25
  - inne miejsce ___________________________
  b)
  w terminie do 23.12.2003 godz. 12:00

 13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  26
  - w innym miejscu ___________________________
  b) data: jak data składania ofert, godz.
  12:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2003-12-09

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2003-12-09