Protokół Nr IX/03 z 28 sierpnia 2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IX/03

P R O T O K Ó Ł Nr IX/03

z obrad IX sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 28 sierpnia 2003 r.

W obradach sesji wzięło udział 18 radnych:

 1. Zbigniew Borkowski

 2. Janina Bulkowska

 3. Ryszard Eugeniusz Chełmiński

 4. Bogdan Dyjuk

 5. Dariusz Górny

 6. Zbigniew Huszcza

 7. Robert Jagłowski

 8. Wiesław Jeruć

 9. Regina Korniłowicz

 10. Kazimierz Kożuchowski

 11. Andrzej Kurczyński

 12. Adam Leszczyński

 13. Joanna Lisek

 14. Tadeusz Osewski

 15. Ewa Perkowska

 16. Elżbieta Sturgulewska

 17. Jacek Truszkowski

 18. Zdzisław Józef Wasilewski

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.35

i zakończono o godzinie 9.25

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. utworzenia obwodu głosowania na terenie miasta Augustowa;

 2. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

 3. nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustowa;

 4. przejęcia na rzecz mienia komunalnego udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa;

 5. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.

 1. Wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Augustowie przy ul. Tartacznej /róg ul. Robotniczej/ na okres 10 lat.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Zapytania i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady IX sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 16 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 15 w Szpitalu w Augustowie dla wyborców przebywających w tymże Szpitalu w dniu 12 października 2003 r. - w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos.

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/79/03 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej została podjęta jednomyślnie 18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, iż w związku z realizowaną procedurą związaną z wyborami ławników do sądów powszechnych Rada Miasta powołuje zespół opiniujący zgłoszonych Radzie Miasta kandydatów na ławników. W przedstawionym Państwu Radnym projekcie uchwały do w/w zespołu zostały już wskazane obligatoryjnie dwie osoby: Pan Jacek Przygucki - Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach zgłoszony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz Pan Piotr Witkowaki - Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie. Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby w skład zespołu opiniującego weszli następujący radni: dwóch radnych z ugrupowania „Samorząd Ziemi Augustowskiej”, dwóch radnych z SLD i jeden radny z „Ligi Polskich Rodzin”. Stwierdził, iż w związku z powyższym zespół opiniujący składałby się z 7 osób i byłby wystarczający do przedstawienia Radzie Miasta stosownej opinii. Przewodniczący Rady zapytał, czy Państwo Radni chcieliby zgłosić jeszcze inne propozycje?

Innych propozycji nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatów do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Pan Radny Zbigniew Huszcza - zgłosił kandydatury Pana Radnego Tadeusza Osewskiego i Pana Radnego Dariusza Górnego, którzy wyrazili zgodę na pracę w zespole opiniującym.

Pan Radny Wiesław Jeruć - zgłosił kandydatury Pani Radnej Janiny Bulkowskiej i Pana Radnego Zbigniewa Borkowskiego, którzy wyrazili zgodę na pracę w zespole opiniującym.

Pani Radna Ewa Perkowska - zgłosiła kandydaturę Pani Radnej Elżbiety Sturgulewskiej, która wyraziła zgodę na pracę w zespole.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zgłosić następne kandydatury?

Więcej osób nie zgłoszono, lista kandydatów została zamknięta i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych Radzie Miasta Augustów kandydatów na ławników do sądów powszechnych, w składzie:

1. Jacek Przygucki - Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach zgłoszony przez Prezesa     Sądu Okręgowego w Suwałkach;

2. Piotr Witkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie zgłoszony przez Prezesa     Sądu Rejonowego w Augustowie;

3. Tadeusz Osewski - Radny Rady Miasta Augustów;

4. Dariusz Górny - Radny Rady Miasta Augustów;

5. Janina Bulkowska - Radna Rady Miasta Augustów;

6. Zbigniew Borkowski - Radny Rady Miasta Augustów;

7. Elżbieta Sturgulewska - Radna Rady Miasta Augustów.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/80/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych została podjęta jednomyślnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustów. Projekt uchwały dotyczy nadania nowopowstałym ulicom następujących nazw:

  • ul. Nadbrzeżna - równoległa do ul. Nadrzecznej, stanowiąca przedłużenie ul. Nad Nettą;

  • ul. Hotelowa - łącząca ul. Szpitalną z ul. Zdrojową;

  • ul. Ziołowa, ul. Ruciana, ul. Miętowa, ul. Groszkowa - w dzielnicy Wypusty;

  • ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa - w dzielnicy Lipowiec;

  • ul. Sybiraków - równoległa do ul. 3 Maja, łącząca ul. Ks.Ściegiennego z ul. Hożą.

Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Ryszardowi Chełmińskiemu - Przewodniczącemu Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z prośbą o przedstawienie opinii w powyższej sprawie.

Pan Radny Ryszard Chełmiński - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2003 r. zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie zaproponowane w projekcie uchwały nazwy nowopowstałym ulicom położonym na terenie miasta.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/81/03 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustów została podjęta jednomyślnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w sprawie przejęcia na rzecz mienia komunalnego udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Projekt uchwały dotyczy wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o przekazanie na rzecz mienia komunalnego udziału w wysokości 775/1026 w zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Sucharskiego 4 oznaczonej numerem geodezyjnym 3798/33 o pow. 1026 m2 /15 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 813,80 m2 i kubaturze 2278 m3/, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję.

Dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/82/03 w sprawie przejęcia na rzecz mienia komunalnego udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa została podjęta jednomyślnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3682/4 o powierzchni 630 m2, położonej przy ul. Młyńskiej jej użytkownikowi wieczystemu - Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, Spółdzielnia Mieszkaniowa, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej przy ul. Młyńskiej zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Miasta o przeznaczenie tego gruntu do sprzedaży. Obecnie najważniejszą sprawą jest określenie wysokości bonifikaty. Proponuje się Państwu Radnym, aby bonifikata wynosiła 40% od ceny ustalonej na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, ponieważ nieruchomość jest sprzedawana spółdzielni mieszkaniowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Radny Kazimierz Kożuchowski - powiedział, iż ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nałożyła obowiązek, aby spółdzielnie doprowadziły swoje tereny do podziału na nieruchomości i do jednego stanu własności prawnej. Budynek przy ul. Młyńskiej stoi na gruntach, które mają dwie formy własności: część gruntów jest własnością Spółdzielni, natomiast druga część jest w wieczystej dzierżawie. Dlatego też został złożony w Urzędzie Miasta wniosek w celu nieodpłatnego przekazania gruntów, gdyż w innym wypadku nie będzie możliwości realizacji wyodrębnienia lokali. Obecnie nie wiadomo, czy uchwała z 40% bonifikatą zostanie zrealizowana przez mieszkańców, którzy będą musieli wyłożyć pieniądze na zakup gruntów. Radny Kazimierz Kożuchowski zwrócił się do Państwa Radnych o rozważenie możliwości podniesienia wysokości bonifikaty.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM wyjaśniła, że wartość nieruchomości gruntowej została oszacowana na 25.760 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania gruntów, natomiast ustawa stwarza możliwość udzielenia bonifikaty. Przy zaproponowanej 40% bonifikacie jej wysokość wyniosłaby 10.304 zł, natomiast przy 60% - 15.456 zł.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta stwierdził, że dzisiejsza decyzja Państwa Radnych dotycząca wysokości bonifikaty powinna skutkować w następnych sprawach i nie należy jej różnicować. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że oprócz osób mieszkających w Spółdzielni Mieszkaniowej pozostali mieszkańcy miasta nabywając na własność nieruchomości płacą pełne kwoty albo, tak jak przy sprzedaży mieszkań komunalnych, płacą także za swój udział. Burmistrz Miasta zaproponował, aby wysokość bonifikaty wynosiła 50%.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o naniesienie poprawki w § 2. projektu uchwały, aby wysokość bonifikaty wynosiła 50%. Następnie poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr IX/83/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty została podjęta jednomyślnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do wyrażenia opinii w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Augustowie przy ul. Tartacznej /róg ul. Robotniczej/ na okres 10 lat. Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Pani Krystynie Wasilewskiej - Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o wprowadzenie do tematu.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM wyjaśniła, że Pan Stanisław Dzieniszewski jest właścicielem nieruchomości przy ul. Tartacznej 1. Na rogu ul. Tartacznej i ul. Robotniczej znajduje się grunt, który w niewielkiej części jest zajęty przez budynek trafostacji, natomiast duża część jest niezagospodarowana. Pan Dzieniszewski wystąpił z wnioskiem o dzierżawę ok. 200 m2 tego gruntu na 10 lat. Teren chciałby ogrodzić i zagospodarować.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przychylił się do wydzierżawienia gruntu na 10 lat Panu Dzieniszewskiemu. W przypadku pozytywnej opinii Państwa Radnych uchwała w powyższej sprawie będzie przedstawiona na następnej sesji Rady Miasta.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Dariusz Górny - powiedział, że w/w teren jest mało używany, zakrzewiony i zaśmiecany przez mieszkańców. Zagospodarowanie działki jest dobrym pomysłem.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie opinię w sprawie wydzierżawienia Panu Stanisławowi Dzieniszewskiemu gruntu położonego w Augustowie przy ul. Tartacznej /róg ul. Robotniczej/ na okres 10 lat. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Miasta opowiedziała się jednomyślnie, 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się za wydzierżawieniem na okres 10 lat w/w gruntu Panu Stanisławowi Dzieniszewskiemu.

Ad.pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół Nr VIII/03 z obrad VIII sesji Rady Miasta Augustów z dnia 3 lipca 2003 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miasta:

  • z zaproszeniem na IV Pielgrzymkę Samorządowców i Parlamentarzystów Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie k/Wasilkowa, która odbędzie się w dniu 14 września 2003 r.;

  • z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku oddalającym skargę Stanisława Czesława Milewskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 11 grudnia 2002 r. Nr II/19/02 w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;

  • listem Pana Jerzego Pużyńskiego zam. w Augustowie przy ul. Kopernika 32 dotyczącym nieprawidłowości występujących w Augustowie.

Ad.pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady IX sesji Rady Miasta Augustów.

Protokołowała:

/Beata Filipow/

Przewodniczył:

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-09-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-09-16