Protokoły 2013

 • Prot.ze wsp.pos.Kom.RM:Rew.,Rozwoju MA,Urban.OŚ,Roln.,Prom,Uzdr.z 23.01.2014r.

  2014-04-16 00:00:00

 • Prot.ze wsp.pos.Kom.Rozwo.MA,Kom.Urb.OŚ,Roln.iKM z 5i12.02.2014r.

  2014-04-16 00:00:00

 • Protokół Nr XXXI z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 30.12.2013r.

  2014-01-28 00:00:00

 • Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 listopada 2013 r.

  2013-12-30 00:00:00

 • Protokół ze wspóln.pos.Kom.Budżetu i Fin.z Kom.Rodz.,Eduk.Zdr.iSpr.Społ.RM z 28.12.2013r.

  2013-12-30 00:00:00

 • Prot.ze wspóln.pos.Kom.Uzdrow.RM z Kom.Prom.Kult.Sportu i Turyst.RM z 27.11.i 4.12.2013r.

  2013-12-30 00:00:00

 • Protokół Nr 20/13 z pos.Kom.Prom.Kult.Sportu i Turyst.RM z 29.11.2013r.

  2013-12-30 00:00:00

 • Protokół nr XXIX/13 z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 18.10.13 r.

  2013-11-29 00:00:00

 • Protokół Nr XXVIII/13 z obrad XXVIII sesji RM z 30.09.2013r.

  2013-11-29 00:00:00

 • Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10 października 2013 r.

  2013-11-28 00:00:00

  PROTOKÓŁ NR /13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie z dnia 10 października 2013 r. Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: - Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa, - przedstawiciele prasy, - mieszkańcy. P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a: 1. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. 2. Dyskusja nad informacją z działań Straży Miejskiej w Augustowie za okres I półrocza 2013 r. 3. Sprawy różne. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM. Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty. Ad. pkt 1 Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, iż do Rady Miejskiej w Augustowie za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wpłynęła skarga Pana Mirosława B. na Burmistrza Miasta Augustowa. O sposobie załatwienia skargi poproszono poinformować skarżącego oraz Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie ustawowym. Skarga dotyczy funkcjonowania i zarządzania komunalnym budynkiem mieszkalnym, ale też przyległymi budynkami gospodarczymi przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 13. Pan Przewodniczący odczytał treść skargi, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Główna uwaga zawarta w piśmie dotyczy nielegalnych podłączeń do instalacji elektrycznej z budynku mieszkalnego /drewnianego/ do pobliskich budynków gospodarczych. Takie podłączenia stwarzają ogromne zagrożenie. W budynkach gospodarczych miały miejsce pożary w związku ze zwarciem instalacji elektrycznej. Skarżący ponadto zwraca uwagę na bałagan wokół budynku, dzikie niezaplanowane parkingi, uniemożliwianie przejazdu. Pan Przewodniczący stwierdził, że zapoznał się ze sprawą i złożył wizytę na ww. nieruchomości. Część nieprawidłowości została już skorygowana, m.in. uporządkowano przejazd, z którego można swobodnie korzystać. Na pewno należy zająć się kwestią przyłączy elektrycznych i samowolnego, nielegalnego zajmowania terenu, do którego mają prawo wszyscy mieszkańcy. Pan Przewodniczący odczytał odpowiedź Pana Burmistrza na skargę, w której informuje, iż administrator, czyli TBS „KODREM” podjął stosowne czynności wyjaśniające. Przeprowadził kontrolę instalacji elektrycznych, podczas której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w podłączeniach, jak również nie stwierdzono nielegalnego poboru prądu. Podczas rozmowy z hodowcą królików i gołębi nakazano jej likwidację zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów. Teren wokół budynków został zagospodarowany przez mieszkańców poprzez jego uporządkowanie z zielska i krzewów, zaś uprawiane warzywa nie stanowią przeszkody przy wykonywaniu ewentualnych czynności ratowniczych. Problem niewystarczającej ilości parkingów jest znany administratorowi zaś lokatorzy, w miarę możliwości, wykorzystują wolny teren do parkowania samochodów. Odnosząc się do kolejnej sprawy poinformowano, iż przedmioty znajdujące się na poddaszu budynku nr 15 przy ul. I Pł. Uł. Krechowieckich nie zagrażają przepisom przeciwpożarowym, lecz na wniosek administratora są sukcesywnie usuwane. Natomiast podłączenie wody do mieszkania nr 8 w ww. budynku zostało wykonane zgodnie z przepisami i nie wymagało zgody skarżącego. Pan Radny Dariusz Górny zauważył, że Pan Mirosław B. zarzuca Panu Burmistrzowi opieszałość oraz zwraca uwagę na fakt, że na swoje pismo nie otrzymał odpowiedzi. Okazuje się, że odpowiedź jednak była, tylko pytanie brzmi, z jaką datą została udzielona? Pozostałe sprawy podnoszone w skardze wymagają zbadania i powinny tego dokonać uprawnione osoby. Zdaniem Pana Radnego na tę chwilę skarga wydaje się zasadna, ponieważ nie udzielono na nią odpowiedzi zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Augustowie 31 maja 2013 r. a odpowiedź na nią nosi datę 21 sierpnia 2013 r. Pan Przewodniczący stwierdził, że w tym sensie można byłoby uznać zasadność tego zarzutu, ponieważ faktycznie odpowiedzi udzielono dopiero po interwencji Urzędu Wojewódzkiego. Odpowiedź TBS „Kodrem” z 12 sierpnia 2013 r. pokrywa się w treści z odpowiedzią udzieloną przez Pana Burmistrza. Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta zauważył, że Pan Mirosław B. zwrócił się do niego z prośbą usunięcie przez administratora nieprawidłowości, które w efekcie zostały wyeliminowane. Nie prosił natomiast o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Ponadto Pan Mirosław B. towarzyszył administratorowi jak również Burmistrzowi podczas oględzin i usuwaniu nieprawidłowości. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zwrócił uwagę, iż pomimo argumentów, jakie przedstawia Pan Burmistrz, na ww. pismo powinno się udzielić odpowiedzi na piśmie, chociażby po to, aby nie spotkać się z zarzutami. Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa stwierdził, iż skarga Pana Mirosława B. wymagała więcej czasu na rozpatrzenie, dlatego termin, jaki w tym względzie dopuszcza Kodeks Postępowania Administracyjnego to termin 3 miesięczny, a ten nie został przekroczony. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że rozumie mieszkańców, iż w budynkach gospodarczych chcą mieć światło, ale powinno być >o doprowadzone w taki sposób, aby nie groziło zwarciem instalacji elektrycznej. Powiedział, że rozumie argumenty Pana Burmistrza lecz nie zgadza się z tłumaczeniem, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w podłączeniach, ponieważ był tam na miejscu i mógł osobiście się przekonać, że instalację elektryczną doprowadzono nielegalnie i niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinno się wyposażyć ww. budynki w instalację elektryczną o mocy 24 V. Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa zwrócił uwagę, iż budynki komunalne przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich mają swoje Wspólnoty Mieszkaniowe, a te z kolei swoje zarządy. Na spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych, organizowanych jeden raz na kwartał, mogą postanowić o założeniu instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych, czego jednak nie czynią z uwagi na konieczność poniesienia kosztów. Jedynym, choć radykalnym rozwiązaniem tej sytuacji, jest odcięcie prądu. Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, iż przyjmuje wytłumaczenie Pana Burmistrza, że sprawy techniczne poruszone w skardze wymagały czasu i dlatego termin 3 miesięczny był terminem właściwym. W wyniku dyskusji oraz przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM uznała skargę za bezzasadną. Za bezzasadnością skargi głosowały 2 osoby, 1 była przeciw i 1 wstrzymała się od głosu. Komisja Rewizyjna RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, 4 głosami za, wypracowała stanowisko, w którym postanowiła zwrócić się do Pana Burmistrza, aby na wszelkie skargi i wystąpienia mieszkańców miasta przedstawiane na piśmie odpowiedzi również udzielano na piśmie, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, iż do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 4 października 2013 r. wpłynęła skarga Pani Sabiny B. na nieudolność administracyjną spółki miejskiej „Kodrem” i nękanie prawne. Członkowie Komisji Rewizyjnej RM zapoznali się z treścią skargi, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania ww. skargę jednogłośnie, 4 głosami za, postanowiono przekazać wg. właściwości Radzie Nadzorczej Spółki „Kodrem”. Ponadto zalecono, aby Komisja Rewizyjna była na bieżąco informowana na temat działań, jakie podjęto w sprawie. Taką informację należy również przesłać zainteresowanej. Ad. pkt 2 Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM otworzył dyskusję na temat informacji z działań Straży Miejskiej w Augustowie za okres I półrocza 2013 r. Powiedział, że ze swojej strony ma kilka uwag na temat działań Straży Miejskiej w Augustowie. Stwierdził, że w przedstawionej informacji zdziwiła go liczba wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, które odnotowała Straż Miejska, a było ich rzekomo 13. Pan Przewodniczący stwierdził, iż spożywanie alkoholu na bulwarach nad rzeką Nettą miało miejsce na pewno o wiele częściej. Z przedstawionej informacji wynika, że Straż Miejska zajmuje się głównie wypisywaniem mandatów za wykroczenia drogowe zamiast patrolować miejsca, gdzie często dochodzi do zakłócania porządku publicznego. Praca administracyjna przy wypisywaniu i ewidencjonowaniu mandatów, owszem jest potrzebna, ale proporcje powinny być jedna zupełnie inne. Pan Burmistrz, mówiąc o obszarach, w jakich Straż Miejska może funkcjonować, mówił m.in. o kontrolowaniu prawidłowego segregowania odpadów. Pan Przewodniczący stwierdził, iż wątpi, czy jest to zajęcie dla Straży Miejskiej. Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej poinformował, iż strażnicy miejscy dysponują instrumentami prawnymi, aby kontrolować czystość i porządek w mieście, ale na pewno nie mają takiej możliwości, jeżeli chodzi kontrolowanie prawidłowej, selektywnej zbiórki odpadów na indywidualnych posesjach. Tego dokona odbiorca odpadów. Zwrócił uwagę, iż odnotowano 32 przypadki spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przypomniał, że kilkakrotnie zgłaszał interpelację dotyczącą sprzedaży alkoholu niezgodnie z koncesją w dwóch punktach w Augustowie. Do tej pory tego problemu nie rozwiązano. Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że w tym momencie Pan Przewodniczący powinien interweniować. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM podkreślił, iż o zaistniałym problemie sygnalizował wielokrotnie, również na piśmie. Pan Przewodniczący stwierdził, że jako obywatel, zgłaszając taki problem ma prawo liczyć na to, że właściwe do tego służby podejmą interwencję. Niestety tak się nie dzieje. Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej poinformował, że tego typu sprawy, o których mówił Pan Przewodniczący, są trudne do udowodnienia i stąd wrażenie, że w sprawie nic się nie robi. Interwencje podejmowano i odnosiły >e skutek, ponieważ właściciel sklepu pilnował, aby w otoczeniu sklepu nie spożywano alkoholu. Nie mniej jednak takie akcje trzeba będzie ponowić. Pan Radny Jerzy Dobrowolski zwrócił uwagę na problem spalania przez mieszkańców w domowych piecach odpadów zanieczyszczających środowisko naturalne. Stwierdził, że w takich sytuacjach również powinno się interweniować. Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej potwierdził, że w tego typu sprawach Straż Miejska interweniowała kilkukrotnie. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że istotą, dla której powołano Straż Miejską było podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców na co dzień. Mieszkańcy oczekują większej liczby patroli, w takich miejscach jak bulwary, zwłaszcza latem. Zamiast tego podejmuje się dużo działań typowo administracyjnych, które oczywiście są potrzebne, ale nie na taką skalę. Pan Przewodniczący stwierdził, że po przeanalizowaniu przedłożonej informacji należałoby zastanowić się, czy nie ma innych alternatywnych rozwiązań, które spowodują poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewne do Urzędu Miejskiego wpływają propozycje firm, które oferują objęcie Miasta monitoringiem. Pan Przewodniczący stwierdził, że chciałby poznać przynajmniej jedną taką prezentację. Pan Burmistrz powinien przygotować prezentację, alternatywnych do działań Straży Miejskiej rozwiązań mających na celu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Pan Radny Dariusz Górny zaproponował, aby tych rozwiązań nie nazywać alternatywnymi a wspierającymi działalność Straży Miejskiej i Policji. Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że objęcie miasta monitoringiem jest bardzo potrzebne i ułatwiłoby pracę Straży Miejskiej. Komisja Rewizyjna RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, jednogłośnie, 4 głosami za, postanowiła wystąpić do Pana Burmistrza z wnioskiem o przygotowanie koncepcji objęcia miasta Augustowa monitoringiem w celu poprawy bezpieczeństwa i wsparcia działań Straży Miejskiej w Augustowie. Ad. pkt 3 Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM odczytał pismo Pana Eugenusza Ł., w którym zarzuciła Komisji Rewizyjnej RM bezczynności w sprawie wniosku z 24.07.2012 r. W piśmie zwraca się z prośbą o podanie podstawy prawnej wpisania pomostu przy plaży Bielnik jako środka trwałego Urzędu Miejskiego w Augustowie. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Eugeniusz Ł. poinformował, iż pismem z dnia 4 października 2013 r. Prokuratura Rejonowa poinformowała go, iż nie prowadzi działań związanych z ustaleniem własności pomostu na plaży Bielnik. O fakcie, że Prokuratura Rejonowa w Augustowie zwróciła się do sądu z wnioskiem o ustalenie własności pomostu przy plaży „Bielnik” został poinformowany przez Komisję Rewizyjna RM w Augustowie pismem z dnia 26 września 2013 r.. Pan Eugeniusz Ł. poprosił o wyjaśnienie tej sprawy. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM odpowiedział, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM Pan Burmistrz poinformował członków Komisji o prowadzonym postępowaniu. Pan Przewodniczący powiedział, że zwróci się do Pana Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Pan Eugeniusz Ł. poinformował, iż dowiedział się, że Pan Burmistrz zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim na środki unijne z przeznaczeniem na remont pomostu na plaży „Bielnik”. Pan Eugeniusz Ł. poinformował, iż spotkał się z Marszałkiem Województwa, który jest zbulwersowany faktem, że Pan Burmistrz chce wyłudzić pieniądze na remont obiektu, który do niego nie należy. Prace budowlane można przecież rozpocząć tylko i wyłącznie na podstawie ważnej decyzji i pozwoleniu na budowę. Pan Eugeniusz Ł. skarżył się, że na jego pisma skierowane do Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej RM nie ma żadnego odzewu. Stwierdził, że pozwolenie na budowę dotyczące pomostu na plaży „Bielnik” jest wykorzystywane przez organy władzy miejskiej bezprawnie. Stwierdził, że to > jest właścicielem pozwolenia na budowę, z którego został „okradziony” w 1999 roku przez Burmistrza Miasta. W związku z powyższym oczekuje na działania Komisji Rewizyjnej RM. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że wraz z członkami Komisji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej usłyszał od Pana Burmistrza informację, że organa ścigania wystąpiły do sądu o ustalenie prawa własności pomostu na plaży „Bielnik”. W związku z tym Pan Burmistrz zostanie poproszony o wyjaśnienie całej sytuacji. Nie jest prawdą, że Pan Eugeniusz Ł. nie otrzymywał odpowiedzi na swoje pisma. Ponadto Pan Eugeniusz Ł. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM. Pan Przewodniczący stwierdził, że stanowisko Komisji Rewizyjnej jest niezmienne w kwestii konieczności ustalenia własności przedmiotowego pomostu. Na zakończenie tej dyskusji stwierdził, że jeśli okaże się, że postępowanie w sprawie ustalenia własności pomostu faktycznie nie jest prowadzone wówczas Komisja ponowi swoje wezwanie do Pana Burmistrza z czerwca tego roku, aby wystąpił na drogę prawną /do sądu/ by sąd ustalił prawo własności ww. pomostu. Pan Eugeniusz Ł. oświadczył, że oczekuje zapłaty za pracę i nakłady jakie poniósł wspólnie z żoną na remont i utrzymanie pomostu na plaży „Bielnik” zgodnie z wnioskiem z 2006 roku. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM z dnia 18 września 2013 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół został przyjęty 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że kolejny raz zwróciła się do niego mieszkanka dzielnicy Lipowiec, która sygnalizuje problem przekroczenia poziomu hałasu w związku z funkcjonowaniem stolarni sąsiadującej z jej nieruchomością. Hałas oraz wysokie zapylenie są bardzo uciążliwe. Właściciel zakładu ignoruje wszelkie uwagi i nie chce poczynić nawet najprostszych inwestycji polegających na wymianie wentylatora. Pan Radny Dariusz Górny przypomniał, że na ostatnim swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna RM zajmowała stanowisko w ww. sprawie. Pan Radny zapytał, czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że Pan Burmistrz tłumaczy, że już raz występował z wnioskiem o przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i nie chce tego robić po raz kolejny. WIOŚ w takich przypadkach interweniuje bardzo szybko i może nałożyć karę pieniężną, z decyzją o zawieszeniu działalności włącznie. Pan Przewodniczący stwierdził, że zwróci się do Pana Burmistrza z prośbą o informowanie Komisji Rewizyjnej o działaniach w tej sprawie. Pan Przewodniczący stwierdził, że chciałby zwrócić się do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do tego, aby ten problem na Lipowcu w końcu rozwiązać. Wobec innych firm WIOŚ potrafi być bardzo zdecydowany, a w tym przypadku niestety tak nie jest. Pan Radny Jerzy Dobrowolski przypomniał, że w powyższej sprawie wystąpiono z wnioskiem do Nadzoru Budowlanego, który miał sprawdzić zgodność lokalizacji zakładu z planem zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził, że w związku z tym, iż firmuje swoją osobą udział w Komisji Rewizyjnej RM wnioskuje, aby wszelka korespondencja pomiędzy różnymi organami a Komisją odbywała się w drodze pisemnej. Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że pismo z 3 września 2013 r., które miało zostać przekazane do wiadomości Komisji Rewizyjnej RM, faktycznie do niej dotarło. Mieszkanka sygnalizuje w nim fakt, że na ul. Turystycznej 20b niewłaściwie naliczono opłaty za ciepło i w związku z tym prosi o umorzenie niewłaściwie naliczonej kwoty. Jeżeli chodzi o zakład stolarski to jego właściciel zwrócił się z prośbą do Starostwa Powiatowego o podniesienie progu dopuszczalnego hałasu. Starostwo wydało decyzję o nie podnoszeniu tego poziomu. Właściciel odwołał się od niej. Ewentualne uwzględnienie odwołania przeczyłoby zapisom planu zagospodarowania przestrzennego, w którym mówi się przecież o dopuszczeniu na tym terenie usług, ale tylko nieuciążliwych. W tej sytuacji oczekuje się aktywności, a nie bierności ze strony Pana Burmistrza. Pan Radny Dariusz Górny zgłosił wniosek, aby pan Burmistrz wyjaśnił, na podstawie, jakiego dokumentu następuje przeniesienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego do budynku Gimnazjum nr 1? Jakie koszty w związku z tym poniesiono? W jaki sposób regulowana jest kwestia podziału kosztów za energię elektryczną i cieplną oraz inne media pomiędzy Gimnazjum nr 1 a Urzędem Miejskim? Komisja Rewizyjna RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek Pana Radnego Dariusza Górnego przyjęła jednogłośnie, 4 głosami za. Komisja Rewizyjna RM postanowiła, iż wszelkie wnioski Komisji będą formułowane na odrębnym piśmie, na które również odpowiedź powinna być udzielona na piśmie. Protokołowała: Przewodniczył: /Ewa Szczepańska/ Przewodnicząc Komisji Rewizyjnej RM /Marcin Kleczkowski/ Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16