Protokół Nr X/03

Untitled

P R O T O K Ó Ł NR X/03

z obrad X sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 września 2003 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze;

 • mieszkańcy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.35

i zakończono 11.18

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów;

b/ wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa;

c/ nabycia nieruchomości gruntowej;

d/ nabycia nieruchomości gruntowej;

e/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej;

f/ użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej;

g/ obciążenia nieruchomości gruntowej;

h/ zmiany uchwały Nr XXX/297/01 Rady Miasta Augustów z dnia

16 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

i/ zmian budżetu miasta na 2003 r.;

j/ zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

 1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Zapytania i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady X sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 16 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Nikt z Państwa Radnych nie wniósł poprawki, ale Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby w pkt. 3 porządku obrad wprowadzić wystąpienie Pana Andrzeja Koronkiewicza - Przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Augustowie. Kolejne punkty ulegną przesunięciu o jeden w dół. Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Koronkiewicz - Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Augustowie omówił kwestię dopłat powierzchniowych do gospodarstw rolnych oraz odpowiadał na pytania zainteresowanych tym zagadnieniem.

Ad. pkt 4

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Ad. pkt 5

Interpelacje radnych

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła interpelację, w imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej oraz ul. 3 Maja, dotyczącą podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji budowy sieci sanitarnej, w tych ulicach, w roku 2004.

Pani Radna Anna Urban zgłosiła zapytanie dotyczące przebiegu modernizacji ul. Kwaśnej, w związku z tym, iż planowana inwestycja spotkała się z protestami mieszkańców.

Ad. pkt 6a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Pan Radny Dariusz Górny zgłosił kandydaturę Pani Radnej Joanny Lisek, która wyraziła zgodę na kandydowanie, na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Pan Radny Robert Jagłowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Wiesława Jerucia, który wyraził zgodę na kandydowanie, na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Więcej kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie:

 • Pani Radna Janina Bulkowska,

 • Pan Radny Dariusz Górny

 • Pani Radna Regina Korniłowicz

Zgłoszone wyżej osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Innych kandydatów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Pani Radnej Janiny Bulkowskiej, Pani Radnej Reginy Korniłowicz i Pana Radnego Dariusza Górnego, został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Komisja Skrutacyjna, po ukonstytuowaniu się, rozdała karty do głosowania i poprosiła Państwa Radnych o przystąpienie do tajnego głosowania. Państwo Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, podchodzili do urny i oddawali swój głos. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po krótkiej przerwie, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. W wyniku tajnego głosowania zgłoszeni i umieszczeni na liście kandydaci na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów otrzymali:

Pani Joanna Lisek - głosów 7

Pan Wiesław Jeruć - głosów 9

głosów nieważnych było 4.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że bezwzględną większością głosów, na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów nie został wyłoniony żaden z kandydatów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę i stwierdził, iż wobec powyższego uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów nie może zostać podjęta na dzisiejszej sesji.

Ad. pkt 6b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustów przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Koło w Augustowie na wydawnictwach Koła. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/84/03 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6c, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości gruntowej położonej w Augustowie przy ul. Żurawiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2119 o pow. 862 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej. Następnie udzielił głosu Pani Krystynie Wasilewskiej - Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głoś w sprawie powyższej uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/85/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6d, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości gruntowej położonej w Augustowie - kolonie, oznaczonej numerem geodezyjnym 609/2 o pow. 464 m2, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Następnie udzielił głosu Pani Krystynie Wasilewskiej - Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głoś w sprawie powyższej uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/86/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6e, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej o powierzchni 200 m2, stanowiącej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 928/2, położonej w Augustowie przy ul. Tartacznej. Poinformował, iż Państwo Radni, na poprzedniej sesji, wyrazili pozytywną opinię na powyższy temat. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/87/03 w sprawie przeznaczenia do oddania
w dzierżawę nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością miasta. Nieruchomość gruntową położoną przy ul. Zarzecze, oznaczoną numerem geodezyjnym 14 o pow. 2475 m2, wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami, miasto użyczy na okres 10 lat, z przeznaczeniem pod działalność oświatową i wychowawczą. Następnie udzielił głosu
Pani Krystynie Wasilewskiej - Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, iż chodzi tu o grunt, na którym zlokalizowany jest budynek Społecznej Szkoły Podstawowej.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Pani Radna Joanna Lisek - zapytała czy umowa użyczenia będzie zawierała zapis, iż zabudowana nieruchomość gruntowa będzie wykorzystana na funkcjonowanie Społecznej Szkoły Podstawowej ?

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odpowiedziała, że tak.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/88/03
w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6g

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. Poinformował, iż projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udostępnienie dojazdu do działki numer 1211/11, położ. przy ul. Tytoniowej, przez działkę miejską o numerze 1146. Następnie udzielił głosu
Pani Krystynie Wasilewskiej - Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/89/03
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6h

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/297/01 Rady Miasta Augustów z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Następnie udzielił głosu
Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/90/03
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/297/01 Rady Miasta Augustów
z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6i

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 25 września 2003 r., Komisja Budżetu i Finansów RM, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/91/03
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6j

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Następnie udzielił głosu Panu Jerzemu Demiańczukowi - Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Jerzy Demiańczuk - Zastępca Burmistrza Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr X/92/03
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15 - minutową przerwę w obradach sesji do godziny 10.15.

Ad. pkt 7

Wznawiając obrady po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 7, tj. do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 25 września 2003 r., Komisja Budżetu i Finansów RM, przyjęła informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przedstawił uchwałę Nr RIO.V/4/24/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 września 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Augustów informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku. RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na niepokojący fakt, tj. na tendencję spadkową dochodów
z podatków od osób fizycznych i prawnych. Rząd obarcza samorządy coraz to nowymi zadaniami, ale w ślad za tym nie idą żadne pieniądze. Zachowanie płynności finansowej w takiej sytuacji jest bardzo trudne. Ważne jest, aby Miasto nie musiało korzystać z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta zgodziła się
z wypowiedzią Pana Przewodniczącego. Poinformowała, iż projekt ustawy
o finansach w jednostkach samorządu terytorialnego prawdopodobnie nałoży na samorządy nowe zadania, które wcześniej były zadaniami zleconymi, głównie dotyczącymi opieki społecznej. Realizacja tych zadań nie będzie miała pokrycia w dotacjach i trzeba będzie je realizować w ramach środków własnych.
W dochodach z majątku również obserwowana jest tendencja spadkowa. Zwróciła uwagę na fakt, iż do 15 listopada samorząd musi opracować projekt budżetu na 2004 r., jednak jest to bardzo trudne, ponieważ m.in. nie wiadomo jakie stawki podatków będą obowiązywały w przyszłym roku.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił
o wyjaśnienie kwestii zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych
w kwocie 7000 zł.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta wyjaśniła, iż w/w podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Augustowie. Zwrot kwoty,
o którą zapytał Pan Przewodniczący wynika z tego, iż firma, która dotąd płaciła najwyższy podatek dochodowy od osób prawnych wykazała w dokumentach księgowych - w rozliczeniu za ubiegły rok, iż należy się jej zwrot tego podatku.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Augustów za I półrocze 2003 roku. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Augustów za I półrocze 2003 roku, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta, w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Ewy Perkowskiej, wyjaśnił, iż przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót w ul. 3 Maja, najpierw trzeba uzyskać zgodę Starostwa Powiatowego, ponieważ jest to droga powiatowa. W kosztach budowy tej ulicy powinien partycypować Powiatowy Zarząd Dróg. Ponadto, jeżeli rozpoczyna się budowę kolektora sanitarnego, wówczas należy liczyć się również z koniecznością odtworzenia nawierzchni. Ul. 3 Maja jest jedną z głównych ulic w mieście
i dlatego jej modernizacja powinna być przeprowadzona na takim poziomie jak modernizacja ul. Mostowej. Trzeba więc liczyć się
z bardzo wysokimi kosztami i dlatego trudno jest dokładnie określić kiedy będzie realizowana. Ponadto stwierdził, iż stan techniczny
ul. 3 Maja nie jest taki zły i jest wiele ulic w mieście w o wiele gorszym stanie. Szybkie rozpoczęcie inwestycji będzie wówczas możliwe jeżeli uda się pozyskać środki finansowe, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta, w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Anny Urban, poinformował, iż ul. Kwaśna jest również ulicą powiatową. Wspólnie z Powiatem Miasto chciałoby zmodernizować ul. Kwaśną na całym jej odcinku w ramach pieniędzy strukturalnych. W pierwszej kolejności Powiatowy Zarząd Dróg musiał wystąpić do Burmistrza Miasta
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Poinformował, iż według planu zagospodarowania przestrzennego szerokość ul. Kwaśnej w liniach rozgraniczających musi wynosić od 12m do 18m. Po pierwszym wniosku Powiatowego Zarządu Dróg wpłynęło 17 negatywnych wniosków mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na wejście z inwestycją na ich grunt. Wobec powyższego Powiatowy Zarząd Dróg opracował kolejny wniosek, do Burmistrza Miasta, zmniejszając parametry drogi do 12m - czyli do minimum. Jeżeli nadal będą wpływały protesty mieszkańców wówczas, prawdopodobnie, w/w inwestycja niestety nie będzie realizowana, chyba że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zadecyduje inaczej.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji ?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół nr IX/03 z obrad IX sesji Rady Miasta Augustów z dnia 29 września 2003 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie
19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 10

Zapytania i wolne wnioski

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z zebranych na sali obrad chciałby zabrać głos.

Pan Leszek Sikora - mieszkaniec Augustowa podziękował władzom miasta: za wyremontowanie budynku nr 8 przy Rynku Zygmunta Augusta oraz ogrodzenie podwórka, na którym zlokalizowany jest ten budynek; za upiększenie Augustowa poprzez wykonanie remontu ul. Mostowej. Pochwalił również pracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż przygotowane już są odpowiedzi na skargi złożone przez właścicieli działek do NSA, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki III i ul. Rajgrodzką. Następnie zapoznał Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miasta:

 • wniosek mieszkańców ul. Grzybieniowej oraz pozostałych przyległych ulic, o zaplanowanie w budżecie miasta środków finansowych na budowę tych ulic;

 • wniosek mieszkańców ul. Zacisze o utwardzenie tej ulicy;

 • pismo Rejestru Skazanych, iż żaden z kandydatów na ławnika do Sądu nie był karany;

 • pismo dotyczące postanowienia o wszczęciu postępowania w związku
  z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w stosunku do: Pana Leszka Cieślika - Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Jerzego Demiańczuka - Zastępcy Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Bogdana Dyjuka - byłego członka Zarządu Miasta Augustowa, Ireneusza Gnojnickiego - byłego członka Zarządu Miasta Augustowa, Pana Andrzeja Makowskiego - byłego członka Zarządu Miasta Augustowa
  i Pana Lecha Popko - byłego członka Zarządu Miasta Augustowa.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił Pana Leszka Cieślika - Burmistrza Miasta Augustowa o wyjaśnienie powyższej sprawy.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż podjęto już działania zmierzające do pozyskania środków finansowych, m.in., na budowę
ulic: Zacisze oraz Grzybieniowej, ponieważ znalazły się one w projekcie
II etapu Unowocześnienia i Marketingu Kanału Augustowskiego. Jednak czy wnioski zawarte w w/w projekcie zostaną uwzględnione przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej, niestety nie wiadomo.

Jeżeli chodzi o pismo dotyczące wszczęcia postępowania w związku
z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zaistniała sytuacja jest wynikiem kontroli przeprowadzonej przez NIK, która zarzuciła, iż miasto wyrzeka się dochodów, ponieważ zwalnia taksówkarzy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na Rynku Zygmunta Augusta. Problem polega na tym, iż według przestarzałej ustawy, która jednak nadal obowiązuje, taksówkarze powinni uiszczać tę opłatę. Ustawa powstawała w trochę innych warunkach niż te, które panują obecnie, ponieważ wcześniej to Cech Rzemiosł Różnych uiszczał całą opłatę za zajęcie pasa drogowego za wszystkich taksówkarzy. Obecnie każdy taksówkarz z osobna musiałby ponosić taką opłatę, a jest ich ponad 90. Ponadto każdy taksówkarz powinien mieć wyznaczone miejsce za, które ponosiłby opłatę, i tu zaczyna się największy problem, ponieważ miejsca przy Rynku Zygmunta Augusta jest
o wiele mniej niż zarejestrowanych taksówkarzy a każdy z nich chce zajmować miejsce na RZA / należałoby na każdy samochód zagwarantować stanowisko
o powierzchni 8 m2 /. Stwierdził, iż wyznaczenie miejsc postojowych taksówkarzom wywołałoby wśród nich wiele konfliktów. Obecnie taksówkarze są zwolnieni z tej opłaty i korzystają z miejsc postojowych rotacyjnie. Zwolnienie z w/w opłaty umniejszyło dochody budżetu miasta o ok. 15 000 zł - rocznie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował Państwu Radnym, aby wystąpić z pismem do Komisji Orzekającej, w którym to piśmie Rada Miasta poprze działania władz poprzedniej kadencji odnośnie w/w sprawy. Zaproponował przegłosowanie tego wniosku. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za takim rozwiązaniem powyższej sprawy jednogłośnie opowiedziało się 16 radnych.

Pan Radny Wiesław Jeruć zaprosił Państwa Radnych na spotkanie
z J. Hausnerem - Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, organizowane w dniu 8 października 2003 r., o godz. 8.30, w Hotelu Delfin. Tematem spotkania będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta zaprosił Państwa Radnych na uroczyste zakończenie prac na ul. Mostowej, organizowane również
8 października 2003 r. o godz. 10.00.

Pan Radny Bogdan Dyjuk, w imieniu byłego Zarządu Miasta Augustowa, podziękował Państwu Radnym za poparcie władz poprzedniej kadencji, które będzie wyrażone w wystąpieniu kierowanym do Komisji Orzekającej.

Ad. pkt 11

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady X sesji Rady Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

6

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-27

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-11-27