Protokół Nr XI/03

P R O T O K Ó Ł NR X/03

P R O T O K Ó Ł NR XI/03

z obrad XI sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 października 2003 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze;

 • mieszkańcy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.38

i zakończono 12.40

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów;

b/ zmian budżetu miasta na 2003 r.;

c/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu

Augustowskiego;

d/ przyjęcia na użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej;

e/ wyboru ławników do sądów powszechnych.

 1. Przedstawienie informacji o złożonych przez radnych i pracowników

samorządowych oświadczeniach majątkowych.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania i wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XI sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 16 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości.

Następnie udzielił głosu przedstawicielom Związku Sybiraków Koło
w Augustowie.

Przedstawicielka Związku Sybiraków - Koło w Augustowie podziękowała, w imieniu wszystkich członków Związku Sybiraków, za nadanie nazwy Sybiraków jednej z ulic w mieście. Nadanie tej nazwy będzie przypominało mieszkańcom oraz gościom o martyrologii mieszkańców tej ziemi w czasach komunistycznych. Wyraziła nadzieję na dalszą współpracę władz miasta Augustowa oraz Związku Sybiraków.

Następnie przedstawiciele Związku Sybiraków, wraz z podziękowaniami, wręczyli kwiaty na ręce Pana Andrzeja Kurczyńskiego - Przewodniczącego Rady Miasta.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta podziękował za miłe wystąpienie i oświadczył, iż obowiązkiem Rady Miasta było nadanie nazwy Sybiraków jednej z ulic Augustowa, zgodnie z wnioskiem Związku Sybiraków.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Nikt z Państwa Radnych nie wniósł uwag ani propozycji do zaproponowanego porządku obrad i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał go pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Pani Radna Ewa Perkowska zgłosiła kandydaturę Pani Radnej Anny Urban, która wyraziła zgodę na kandydowanie, na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Pan Radny Wiesław Jeruć zgłosił kandydaturę Pana Radnego Tadeusza Wierzbickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Więcej kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie:

 • Pani Radna Janina Bulkowska,

 • Pan Radny Dariusz Górny,

 • Pani Radna Regina Korniłowicz.

Zgłoszone wyżej osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Innych kandydatów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Pani Radnej Janiny Bulkowskiej, Pani Radnej Reginy Korniłowicz i Pana Radnego Dariusza Górnego, został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Komisja Skrutacyjna, po ukonstytuowaniu się, rozdała karty do głosowania. Państwo Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, podchodzili do urny i oddawali swój głos. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po krótkiej przerwie, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. W wyniku tajnego głosowania zgłoszeni i umieszczeni na liście kandydaci na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów otrzymali:
Pani Anna Urban - 12 głosów, Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki - 7 głosów, głosów nieważnych nie było.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że bezwzględną większością głosów, na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów wybrana została Pani Anna Urban. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta pogratulował Pani Annie Urban wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów.

Pani Radna Anna Urban podziękowała Państwu Radnym za udzielone poparcie. W związku z powyższym zrzekła się członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, ponieważ pełnienie jednocześnie funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta wzajemnie się wyklucza.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/93/03 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Augustów została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. Następnie udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż zaistniała potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 73 000 zł. W/w kwota zostanie wydatkowana następująco:

 • Na realizację programu „Budowy i pilotażowego wdrożenia informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe - Wrota Podlasia”, ujętego
  w kontrakcie wojewódzkim na lata 2001 - 2003. Wyjaśnił, iż
  kwota 45 000 zł z budżetu miasta jest partycypacją
  w kosztach wdrożenia I etapu w/w programu. Kwota 45 000 zł zostanie wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta.

 • Kwota 28 000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji. Zakup ten wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Pan Radny Bogdan Dyjuk zapytał Pana Jerzego Pieńczykowskiego - Komendanta Powiatowego Policji jaki samochód zostanie zakupiony i do jakich celów ma służyć ?

Pan Jerzy Pieńczykowski - Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, iż samochód będzie przeznaczony do dyspozycji policjantów
z sekcji ruchu drogowego, natomiast jaka będzie marka samochodu tego jeszcze nie wiadomo.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/94/03
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. została podjęta jednogłośnie
19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6c, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Augustowskiego. Następnie udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/95/03
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Augustowskiego została podjęta jednogłośnie 19 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6d, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia na użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Następnie udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu w/w uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż sprawa dotyczy użyczenia na okres 25 lat całej nieruchomości po byłej strażnicy straży granicznej. Poinformował, iż obecnie toczy się postępowanie sądowe o zwrot tej nieruchomości byłym właścicielom. Istnieje ryzyko, że jeżeli sąd postanowi, iż należy dokonać zwrotu tej nieruchomości byłym właścicielom wówczas nie można odzyskać poniesionych nakładów. Nie wiadomo jak ten spór się zakończy, ale mimo to warto byłoby podjąć ryzyko adaptacji w/w budynku,
z przeznaczeniem pod regionalne muzeum ziemi augustowskiej, ponieważ po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będzie można starać się o środki finansowe z funduszu zaplanowanego na ochronę dziedzictwa narodowego regionalnego. Warunkiem złożenia wniosku do tego funduszu jest konieczność posiadania dokumentów o dysponowaniu budynkiem.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/96/03
w sprawie przyjęcia na użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6e, tj. do podjęcia uchwały
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Zapoznał Państwa Radnych z pismami: Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie, Prezesa Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach.

Poinformował, iż do Sądu Rejonowego w Augustowie zgłosiło się 78 kandydatów na ławników, zaś zgodnie z pismem Prezesa Sądu, Rada Miasta powinna wybrać 25. Na ławników do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach zgłosiła się tylko 1 osoba, zaś zgodnie z pismem Prezesa Sądu, są 2 miejsca. Na ławników do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach zgłosiło się
2 kandydatów i tyle też jest miejsc, zgodnie z pismem Prezesa Sądu.

Ponadto poinformował, iż nieoficjalne stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego jest takie, iż partie polityczne nie powinny zgłaszać kandydatów na ławników. Jednak jest to tylko interpretacja przepisów, ponieważ z ustawy to jednoznacznie nie wynika. Poinformował również, iż jedna kandydatura została wykreślona, ponieważ została zgłoszona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Poradnię Terapii Uzależnień, które nie są organizacją uprawnioną do zgłaszania kandydatów na ławników.

Zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na powyższy temat ?

Pytań nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków do Komisji Skrutacyjnej.

Pan Radny Bogdan Dyjuk zaproponował następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Pan Dariusz Górny, Pani Janina Bulkowska i Pani Regina Korniłowicz. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Innych kandydatów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Pani Radnej Janiny Bulkowskiej, Pani Radnej Reginy Korniłowicz i Pana Radnego Dariusza Górnego, został przyjęty jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta ogłosił kilkuminutową przerwę celem ukonstytuowania się Komisji
i przygotowania kart do głosowania.

Po krótkiej przerwie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował zasady głosowania na ławników, które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zostały przyjęte jednogłośnie
18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Następnie Komisja Skrutacyjna, po ukonstytuowaniu się, rozdała karty do głosowania. Państwo Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, podchodzili do urny i oddawali swój głos. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po przerwie, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. W wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie wybrani zostali:

 1. Halina Danuta Haponik /otrzymała 14 głosów/;

 2. Bożena Kulikowska / otrzymała 14 głosów /;

 3. Anna Orpik / otrzymała 14 głosów /;

 4. Anna Maria Żórawska / otrzymała 14 głosów /;

 5. Michał Grajewski / otrzymał 13 głosów /;

 6. Elżbieta Halina Prawdzik / otrzymała 13 głosów /;

 7. Barbara Rutkowska / otrzymała 12 głosów /;

 8. Janina Boszko / otrzymała 11 głosów /;

 9. Grażyna Stanisława Janczylik / otrzymała 11 głosów /;

 10. Marian Lewoc / otrzymał 11 głosów /;

 11. Edward Olszewski / otrzymał 11 głosów /;

 12. Tomasz Pryczkat / otrzymał 11 głosów /;

 13. Franciszek Zarzecki / otrzymał 11 głosów /;

 14. Danuta Maria Karbowska / otrzymała 10 głosów /;

 15. Bożena Makarczyk / otrzymała 10 głosów /;

 16. Krzysztof Szymański / otrzymał 10 głosów /;

 17. Krzysztof Turel / otrzymał 10 głosów /;

 18. Andrzej Władysław Kłoczko / otrzymał 9 głosów /;

 19. Małgorzata Kuprewicz / otrzymała 9 głosów /;

 20. Barbara Eugenia Narolewska / otrzymała 9 głosów /;

 21. Jarosław Henryk Ostaszewski / otrzymał 9 głosów /;

 22. Teresa Halina Pieciulko / otrzymała 9 głosów /;

 23. Grzegorz Sturgulewski / otrzymał 9 głosów /.

Po 8 głosów uzyskali następujący kandydaci:

 1. Krzysztof Anuszkiewicz,

 2. Kazimierz Bernatowicz,

 3. Sławomir Waldemar Marczak,

Dlatego też należało przeprowadzić głosowanie uzupełniające celem wyłonienia
z tych trzech osób dwóch kandydatów, ponieważ na ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie jest tylko 25 miejsc.

W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach wybrana została 18 głosami Pani Helena Maria Aksiutowicz.

W wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach wybrani zostali: Pani Wacława Grzybek i Pan Wojciech Piekarski, którzy otrzymali po 18 głosów.


Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta ogłosił kilkuminutową przerwę celem przygotowania kart do głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Państwo Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, podchodzili do urny i oddawali swój głos. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po przerwie, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. W wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie wybrani zostali: Pan Waldemar Marczak, który otrzymał 17 głosów i Pan Kazimierz Bernatowicz, który otrzymał 10 głosów.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XI/97/03
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych została podjęta jednogłośnie 18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała oraz protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta, poinformował, iż w tym punkcie obrad zostanie przedstawiona informacja
o złożonych przez radnych i pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Następnie odczytał pismo Pana Janusza Bonarskiego - Naczelnika Urzędu Skarbowego w powyższej sprawie / pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji ?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół nr X/03 sesji Rady Miasta Augustów z dnia 29 września 2003 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Zapytania i wolne wnioski

Pan Radny Zbigniew Huszcza poinformował, iż Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 3 października 2003 r. dokonała m.in. podsumowania sezonu turystycznego.

Pan Radny Tadeusz Janusz Wierzbicki poinformował, iż Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniach 17
i 24 października 2003 r. m.in. wypracowała wnioski do projektu budżetu na 2004 r.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż ku końcowi zmierzają prace inwestycyjne „Unowocześnienia i Marketingu Kanału Augustowskiego”. Omówił szczegóły dotyczące w/w inwestycji jak również prac związanych z budową Centrum Informacji Turystycznej.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta mówiła o sprawach związanych z projektem przyszłorocznego budżetu. Poinformowała jaka procedura towarzyszy uchwalaniu budżetu, jakie terminy obowiązują oraz jakie warunki należy spełnić, aby taki projekt uchwalić.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego
i Rady Miasta :

 • ze skargą na plan zagospodarowania przestrzennego okolic dz. „Ślepsk”;

 • z pismem Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie
  o zmniejszenie stawki podatku lub całkowite zwolnienie z podatku
  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 • z pismem Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 28% Panu Adamowi Leszczyńskiemu, w związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną Zakładu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poprosił Pana Radnego Adama Leszczyńskiego o ustosunkowanie się do powyższej sprawy.

Pan Radny Adam Leszczyński poprosił o przychylenie się do pisma Pana Zdzisława Fadrowskiego - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie kwestię obniżenia wynagrodzenia Panu Radnemu Adamowi Leszczyńskiemu. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, za obniżeniem wynagrodzenia Panu Radnemu Adamowi Leszczyńskiemu, zgodnie z pismem, głosowało 2 radnych a 14 wstrzymało się od głosu. / Pan Radny Adam Leszczyński nie brał udziału w głosowaniu /

Ad. pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XI sesji Rady Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

9

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-12-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-12-02