Protokół Nr 16/05 z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10.03.05 r

Untitled

P R O T O K Ó Ł Nr 16/05

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z dnia 10 marca 2005 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Maciej Krzywiński - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Augustowie;

- Pan Andrzej Zarzecki - dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji

w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności w 2004 r.:

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

- Centrum Sportu i Rekreacji;

- Augustowskich Placówek Kultury;

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył
Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM . Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM udzielił głosu Panu Maciejowi Krzywińskimu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Augustowie
złożył sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Augustowie z działalności w 2004 roku.

Pani Ewa Perkowska wyraziła pozytywną opinię na temat przedłożonego sprawozdania. Zapytała czy Pan Dyrektor ma jakiś pomysł, aby nakłonić dzierżawców obiektów na plaży miejskiej do podniesienia ich standardu ?

Pan Maciej Krzywiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Augustowie odpowiedział, iż obiekt na plaży miejskiej jest dzierżawiony tylko na jeden rok. Koszty związane z dzierżawą są ogromne. Stwierdził, iż są dwie możliwości, aby stan techniczny w/w obiektów uległ poprawie, a mianowicie: obiekty będą miały tego samego dzierżawcę przez minimum 5 lat lub remont przeprowadzi miasto na swój koszt.

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM udzielił głosu Panu Andrzejowi Zarzeckiemu - Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji RM.

Pan Andrzej Zarzecki - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z działalności
w 2004 roku.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami: Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Ewa Perkowska stwierdziła, iż Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki RM powinna być informowana o pracach Komisji Konkursowej, która została powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania miasta w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM stwierdziła, iż kluby, stowarzyszenia i organizacje, które otrzymują dotację z budżetu miasta na swoją działalność
z zakresu kultury i sportu powinny składać sprawozdania ze swojej działalności o ile dotacja wynosiła 10 tys. i więcej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / / Zbigniew Huszcza /

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11