Protokół Nr 23/05 ze wspól. posiedz. Kom. Rewiz; Urban.; Rodziny; Prom. z dnia 19.12.05r.

PROTOKÓŁ NR

PROTOKÓŁ NR /05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

w Augustowie: Rewizyjnej; ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia;

ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych;

ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

z dnia 19 grudnia 2005 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta,

- Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a :

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2006 r.

2. Omówienie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej:

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

3. Omówienie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej:

- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rewizyjnej; ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia;
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych; ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki otworzył Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM.

Ad. pkt 1

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił dochody i wydatki budżetu miasta na 2006 rok. Wspomniał o głównych inwestycjach przewidzianych do realizacji w przyszłym roku.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła procedurę przygotowywania i uchwalania budżetu miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski - poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa projekt budżetu miasta Augustowa na 2006 r. zaopiniowała pozytywnie.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta oraz Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta odpowiadali na pytania zadawane przez członków Komisji i po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie w/w Komisji jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 r., 14 głosami za.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej omówił projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poinformował, iż na ten temat wspólnie z Burmistrzem Miasta rozmawiali
podczas corocznych spotkań z mieszkańcami. Planowane na przyszły rok niewielkie podwyżki spotkały się z akceptacją mieszkańców, ponieważ Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie zaciągnie kredyt na budowę stacji uzdatniania wody, przez co jakość tej wody znacznie się poprawi.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta poinformowała, iż będzie wnioskowała na sesji Rady Miejskiej o podjęcie uchwały o wydatkach niewygasających. Ponadto zapytała, czy Państwo Radni życzą sobie, aby ponownie kserować załączniki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2006 r. skoro już je Państwo Radni otrzymali ?

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie Komisji jednogłośnie, 14 głosami za opowiedzieli się za tym, aby nie kserować załączników do w/w uchwały.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

/ Kazimierz Kożuchowski /

Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/ Ryszard Chełmiński /

Przewodniczący Komisji ds. Promocji,

Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny,

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM

/Joanna Lisek/

Ad. pkt 3

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej omówił zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Po dokonanej analizie Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM jednogłośnie, 4 głosami za, zaopiniowała proponowane zmiany w regulaminie.

Protokołowała: Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny,

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM

/ Ewa Szczepańska/

/Joanna Lisek/

3

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11