Protokół Nr 25/06 ze wspól. posiedz. Rodz. i Kom. Prom. z dnia 15.02.06 r.

PROTOKÓŁ NR

PROTOKÓŁ NR /06

ze wspólnego posiedzenia

Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
i Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

z dnia 15 lutego 2006 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie,

- Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM,

- Pan Dariusz Szkiłądź - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

w Augustowie,

- Pan Andrzej Zarzecki - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji

w Augustowie,

- trenerzy pływania,

- rodzice dzieci z klas sportowych z Zespołu Szkół

Samorządowych w Augustowie

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a :

1. Organizacja klas sportowych w Zespole Szkół Samorządowych na poziomie

Gimnazjum /spotkanie drugie/.

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki otworzył
Pan Janusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ad. pkt 1

Pan Dariusz Szkiłądź - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
w Augustowie
zgłosił wniosek utworzenia klasy sportowej na poziomie gimnazjalnym z dwiema grupami: pływacką i lekkoatletyczną lub triatlonu. Przekazał Panu Januszowi Wierzbickiemu - Przewodniczącemu Komisji:

- 16 deklaracji rodziców dzieci chętnych do uczęszczania do klasy sportowej
w Gimnazjum Nr 3;

- propozycje godzin dydaktycznych w klasach sportowych w roku szkolnym 2006/07.

Pan Zbigniew Huszcza - stwierdził, iż żadna z obecnych na posiedzeniu osób nie jest zwolennikiem likwidacji szkoły sportowej. Kwestię utworzenia dodatkowych klas sportowych, należy rozpatrywać jednak w szerszym zakresie, ponieważ basen z założenia miał służyć wszystkim mieszkańcom. Przypomniał, że to na bazie Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego powstały klasy sportowe i najlepsze wyniki osiągają ci, którzy najpierw trenowali w ATP.

Pan Andrzej Zarzecki - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji przedłożył grafik zajęć prowadzonych na pływalni z uwzględnieniem tylko jednej klasy sportowej gimnazjalnej. Powiedział, że nastąpią problemy, jeżeli zajęcia na pływalni będą miały trzy klasy sportowe gimnazjalne. Opowiedział się za szkoleniem w ramach ATP kilkorga dzieci rokujących największe nadzieje.

Pan Artur Paczyński - trener przedstawił kilka wersji, które stwarzają możliwość kontynuowania nauki pływania. Jedną z możliwości jest połączenie grup pływackich z różnych klas, np. I, II i III. Druga propozycja to taka, o której mówił pan Dariusz Szkiłądź. I trzecia propozycja to utworzenie grupy pływackiej w klasie gdzie tryb nauczania przebiega tradycyjnie. Liczba osób
w grupie ćwiczebnej, zgodnie z przepisami, może liczyć mniej niż 10 uczniów.

Pani Radna Ewa Perkowska stwierdziła, iż ATP szkoli 15 osób,
a szkoła 90 uczniów. Te liczby mówią same za siebie, ponadto należy inwestować w dzieci i preferować zdrowy styl życia. Zauważyła, że basen obłożony jest dopiero po godzinie 17.00.

Roman Michnowicz - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców nie zgodził się z twierdzeniem, iż dostęp do basenu jest i będzie utrudniony. Poinformował, iż jest stałym bywalcem pływalni. Ponadto stwierdził, że nie rozumie dlaczego mówi się o utrudnionym dostępie do pływalni skoro dyrekcja szkoły i CSiR dogadują się w tym względzie.

Przedstawicielka rodziców - stwierdziła, iż ewentualne selekcjonowanie dzieci do grup sportowych odbędzie się ze szkodą dla tych, którzy może nie są najlepsi, ale bardzo chcą nadal trenować i poświęcają dla tego treningu bardzo wiele.

P. Karbowska - przedstawicielka rodziców zwróciła uwagę na to, że nie każdego rodzica będzie stać na to, aby jego dziecko trenowało pływanie
w ramach Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego. Poinformowała, że ma 4 dzieci i już w tej chwili dużym problemem jest codzienne dowożenie dziecka na basen. Stwierdziła, iż jest zaniepokojona ewentualną selekcją dzieci do grup sportowych, ponieważ już w tej chwili rywalizacja miedzy dziećmi jest ogromna.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oświadczył, iż wszyscy opowiadają się za tym, aby dzieci pływały, należy jednak ustalić w jakiej formie będzie się to odbywało.

Pani Katarzyna Łebska - trenerka podkreśliła swoje doświadczenie zawodowe. Oświadczyła, iż jest zwolenniczką utworzenia klasy sportowej
w Gimnazjum nr 3 gdzie będą dwie grupy: 15 - osobowa pływacka i 5 - osobowa lekkoatletyczna lub triatlonu. Poprosiła o danie szansy rozwoju tym dzieciom, które pływają.

Przedstawicielka rodziców - opowiedziała jak wygląda, pod względem organizacyjnym, nauka w klasie sportowej. Trening dziecka przy ATP zdezorganizuje życie jej całej rodziny, ponieważ mieszkają za miastem. Jej syn nie jest najlepszy, jednak chce nadal trenować mimo tego, że nauka w klasie sportowej kosztuje go wiele wysiłku, poświęcenia i wyrzeczeń.

Pan Zbigniew Gąsiewski - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
w Augustowie stwierdził, iż małe dzieci można łatwiej zmobilizować do pracy, a dzieciom na poziomie gimnazjalnym często nie chce się przykładać do pracy, dlatego nauka pływania w systemie szkolnym jest lepsza.

Pan Radny Wojciech Krzywiński - stwierdził, iż nauka pływania dzieci do lat 16 powinna odbywać się w systemie szkolnym, ponieważ jeżeli nie będzie zapewniona kontynuacja to może zdarzyć się tak jak to miało miejsce
w przypadku łyżwiarstwa szybkiego, które dziś w Augustowie nie istnieje.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jego zdaniem najbardziej sensownym byłoby utworzenie grupy pływackiej
w klasie gimnazjalnej. Zwrócił uwagę na słowa pana Andrzeja Zarzeckiego, który powiedział, iż nie uda się zmieścić trzech klas sportowych gimnazjalnych na basenie. Powiedział, że na tym spotkaniu nie uda się znaleźć właściwego rozwiązania, dlatego trzeba spotkać się jeszcze raz i przeanalizować dwa wnioski:

- utworzenia grupy sportowej pływackiej na bazie tradycyjnej klasy gimnazjalnej,

- utworzenia klasy sportowej z grupą pływacką i grupą lekkoatletyczną lub triatlonu.

Pani Magdalena Piątek - przedstawicielka rodziców - stwierdziła, iż nie zgadza się na to, aby traktować klasy sportowe jako eksperyment. Dlaczego o utworzeniu nowych klas mówi się dopiero teraz ? Powiedziała, iż jej dziecko włożyło ogromny wysiłek w trening i dlatego teraz czuje się zlekceważona.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych wyjaśnił, iż Komisje wcześniej nie zajmowały się tą sprawą, ponieważ ani dyrekcja, ani rodzice nie zgłosili żadnego wniosku. Rolą Komisji jest opiniowanie spraw.

Pan Artur Paczyński - trener przedstawił pozytywną opinię Polskiego Związku Pływackiego na temat utworzenia gimnazjalnych klas pływackich
w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie.

Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM stwierdził, iż rodzice są manipulowani przez Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych, ponieważ twierdzenie, iż Krzyżopolski, Huszcza Jeruć, Lisek czy Burmistrz są przeciwnikami kształcenia dzieci w kierunku pływania jest oszczerstwem. Organ prowadzący zapoczątkował utworzenie klas sportowych właśnie w tej Szkole. Klasy sportowe to koszt miasta, w skali roku, rzędu
84.875 zł /zatrudnienie, transport, karnety, dożywianie/, subwencja oświatowa to zaledwie kwota 6 000 zł. Stwierdził, iż można utworzyć grupy sportowe
w klasach gimnazjalnych, ale nie będą to jednorodne klasy sportowe, ponieważ koszt takich klas jest bardzo wysoki.

Pan Dariusz Szkiłądź - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
w Augustowie
powiedział, że bardzo zależy mu na tym, aby klasy sportowe powstały, ale nie przez wzgląd na siebie, bo z tytułu prowadzenia tych klas nie uzyskał do tej pory żadnych profitów ani podziękowań, ale przez wzgląd na dzieci, rodziców i nauczycieli. Nieutworzenie klas sportowych skutkować będzie: brakiem możliwości rozwoju w kierunku pływania, zwolnieniami nauczycieli i trudnościami organizacyjnymi.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych zapytał Pana Dyrektora, czy przewiduje likwidację klas sportowych, bo jeśli nie, to skąd te zwolnienia ?

Pan Dariusz Szkiłądź - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
w Augustowie
stwierdził, że jeżeli nie będzie kontynuacji klas sportowych na poziomie gimnazjalnym to nie będzie chętnych do klas pierwszych sportowych.

Pan Radny Adam Leszczyński opowiedział się za zorganizowaniem kolejnego spotkania. Stwierdził, że należy dyskutować o realnych możliwościach, a nie o tym, czego kto sobie życzy.

Pani Katarzyna Łebska - trenerka stwierdziła, że jeśli nauka pływania będzie prowadzona w systemie klubowym to wiele dzieci zrezygnuje ze względu na koszty, ponieważ osoby trenujące w Augustowskim Towarzystwie Pływackim miesięcznie muszą płacić 90 zł na wynagrodzenie dla trenera.

Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował, że dzieci trenujące w ATP nie muszą płacić na trenera, ponieważ dotacja z budżetu miasta na działalność ATP również uwzględnia fakt zatrudnienia trenerów.

Pan Andrzej Zarzecki - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji poinformował, że dotacja z budżetu miasta na działalność ATP nie pokrywa wszystkich wydatków, ponieważ dzieci muszą płacić za udział w zawodach
i innych przedsięwzięciach ATP. Wyjazdy na zawody dzieci ze szkół organizuje również ATP.

Pan Tadeusz Janusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie wniosek dotyczący rozważenia następujących wariantów:

- utworzenia grup pływackich w ramach tradycyjnych klas gimnazjalnych;

- utworzenia klas sportowych z grupami: pływacką i lekkoatletyczną lub triatlonu;

- inne propozycje.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania w/w wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, 10 głosami za.

Poproszono P. Dariusza Szkiłądzia - Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych o przygotowanie dokumentacji odnośnie w/w wariantów /organizacji zajęć, zatrudnienia, obłożenia basenu/.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 14 marca /wtorek/ 2006 r.,
na godz. 9.00.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji ds. Rodziny,

/Ewa Szczepańska/ Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

/Tadeusz Janusz Wierzbicki/

Przewodniczący Komisji

ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

/Zbigniew Huszcza/

5

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11