Protokół Nr 30/06 z pos.Kom.Budżetu i Fin. z 24.08.2006 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 30/06

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta;

- Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie otworzył Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Po dokonanej analizie, Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o pozytywną opinię projektu w/w uchwały.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2006 r. Poinformowała, iż Augustowskie Placówki Kultury złożyły „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006 r.”

Po dokonanej analizie przedstawionych materiałów, Komisja Budżetu i Finansów RM „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 r. oraz „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r.” zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski – poprosił o zwrócenie uwagi na zatkane studzienki w ulicach w mieście, ponieważ w czasie opadów deszczu nie odbierają wody.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów RM

Bogdan Dyjuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11