Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami


Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od posiadania psów

Jakie dokumenty

 • Podanie o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 • W przypadku gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą określenie tytułu pomocy, zgodnie z art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

 • Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:

 1. zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 2. odcinki emerytur lub rent

 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego

 4. zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,

 5. potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.)

 6. potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)

 7. udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, TV, inne)

 8. kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego

 9. inne: motywujące podanie lub na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

 • W przypadku przedsiębiorcy:

a. dokumenty księgowe obrazujące sytuację finansowo-ekonomiczną prowadzonego

przedsiębiorstwa

Podstawa prawna:

Art. 207, w związku z art. 67a § 1pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

 • podatek od środków transportowych i podatek od posiadania psów - pokój 5, inspektor Erazm Stefanowski

 • podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - pokój 6 i 10, zastępca Kierownika Wydziału Finansowego Agata Bronakowska, inspektor - Elżbieta Lulewicz

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia podania

Opłaty skarbowe:

 • wniesienie podania i wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Bronakowska

Wprowadzający: Agata Bronakowska

Data modyfikacji: 2007-09-11

Opublikował: Barbara Lipska

Data publikacji: 2003-06-30