Strategia rozwoju dla miasta Augustowa

6

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

1. Misja

Zrównoważony rozwój miasta w harmonii między środowiskiem przyrodniczym, gospodarczym i społecznym zapewniający przekształcenie Augustowa w wyróżniający się w rejonie Zielonych Płuc Europy ośrodek turystyki, wypoczynku, lecznictwa uzdrowiskowego i sportów wodnych oraz w jedno z najbardziej atrakcyjnych w kraju miejsc zamieszkania.

2. Cele strategiczne

  1. Wykreowanie Augustowa jako ośrodka wyspecjalizowanych - o wysokim standardzie - usług z zakresu: turystyki, wypoczynku, sportów wodnych i lecznictwa uzdrowiskowego.

  2. Osiągnięcie wysokiego standardu miejsca zamieszkania

  3. Utrzymanie (w odniesieniu do niektórych obszarów przywrócenie) równowagi ekologicznej

Ad. A. Biorąc pod uwagę szanse rozwojowe Augustowa - wynikające z jego dotychczasowych tradycji i związanych z nimi pełnionych przez miasto funkcji zwłaszcza w zakresie świadczonych usług a także uwzględniając dynamikę przemian konkurencyjnego otoczenia - zasadniczą rolę w pożądanym przeobrażeniu miasta powinny odegrać przemiany o charakterze jakościowym. Koncentrować się one powinny zarówno na stworzeniu odpowiadającej standardom światowym zróżnicowanej oferty i bazy materialnej świadczonych usług turystycznych, rekreacyjnych (w tym całorocznych) całorocznych uzdrowiskowych, ale również i na wykreowaniu konkurencyjnych - wyróżniających się swoją specyfiką i odrębnością ofertową - usług komplementarnych zwłaszcza kulturalno-rozrywkowych.

Położenie Augustowa w strefie najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym a także kulturowym (z uwagi na zróżnicowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza) obszarów zaliczanych do Zielonych Płuc Polski a także dotychczasowe tradycje miasta jako ośrodka turystyki stwarzają szanse na wykształcenie na jego terenie centrum logistycznego obsługi ruchu turystycznego w tej części Polski.

Ad. B. Wiodącą rolę w przemianach rozwojowych Augustowa powinny odegrać przeobrażenia podnoszące jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania. O atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania decyduje jakość życia jego mieszkańców będąca wypadkową przemian o charakterze społeczno-gospodarczym (cele A i B) i w zagospodarowaniu przestrzennym przy położeniu nacisku na dbałość o zasoby i walory środowiska przyrodniczego (co w sytuacji Augustowa ma szczególnie istotne znaczenie - cel C). Podniesienie standardu warunków mieszkaniowych ma decydujące znaczenie dla jakości życia mieszkańców i stanowi jeden z zasadniczych czynników kreujących korzystny wizerunek miasta.

Ad. C. Możliwości rozwojowe Augustowa, z uwagi na pełnione funkcje, zdeterminowane są przez stan zasobów i walory środowiska przyrodniczego. Analizy przeprowadzone w fazie diagnostycznej wykazały, że kondycja zasobów środowiska przyrodniczego Augustowa, poza nielicznymi wyjątkami, jest dobra - cechuje się ono stosunkowo dużą odpornością na występujące obecnie zagrożenia. Biorąc jednak pod uwagę przewidywany dynamiczny rozwój wiodących funkcji miasta wiążący się ze znacznie większą niż to było do tej pory ekspansywnością prowadzonych tutaj działalności usługowych (nawet uwzględniając fakt, iż pomimo intensyfikacji działalności usługowych ich zakładany wysoki standard powinien wyrażać się m. in. zmniejszeniem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego) szczególnej dbałości i ochronie powinny być poddane zasoby przyrodnicze miasta w tym zwłaszcza obszary leśne i wody jezior.

3. Cele operacyjne i zadania

Cele strategiczne realizowane będą przez cele operacyjne. Wyróżniono 16 celów operacyjnych i odpowiadające im zadania:

l.p.

Zestawienie celów operacyjnych i zadań

Ad. Cele strategiczne

1.

Dostosowanie zarządzania miastem do warunków gospodarki rynkowej

- usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta

- wyposażenie samorządu lokalnego w instrumenty skutecznego zarządzania miastem

- opracowanie programu realizacji inwestycji publicznych udziałem lokalnych liderów, sponsorów, organizacji społecznych, potencjalnych inwestorów z sektora prywatnego

A, B

2.

Prowadzenie aktywnej działalności marketingowej

- opracowanie strategii marketingowej i realizacja na jej podstawie programu promocji miasta

A, B

3.

Aktywna gospodarka nieruchomościami

- tworzenie zasobu gruntów

- prowadzenie działalności ofertowej w ramach strategii marketingowej

A, B

4.

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska przyrodniczego

- ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego (utrzymanie czystości i jakości wód w tym powierzchniowych oraz powietrza, dbałość o stan lasów, ochrona gruntów rolnych i leśnych)

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej mieszkańców miasta

A, B, C

5.

Rozwój komunikacji lokalnej i zewnętrznej

- realizacja obwodnicy

- modernizacja połączeń kolejowych

- rewitalizacja i modernizacja Kanału Augustowskiego

- rozwój transportu wodnego (tramwaje wodne)

- budowa ścieżek rowerowych

- organizacja stref ruchu pieszego w centrum miasta

A, B, C

6.

Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej

- poprawa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

- likwidacja źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

- podjęcie działań na rzecz gazyfikacji miasta

- modernizacja i rozbudowa ciepłownictwa

- modernizacja i rozbudowa elektroenergetyki

A, B, C

7.

Podwyższenie standardu usług w sferze społecznej

- doskonalenie działalności usługowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- utworzenie środowiskowego domu samopomocy

B

8.

Stymulowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwój budownictwa komunalnego

- określenie i realizacja polityki mieszkaniowej wobec słabszych ekonomicznie grup mieszkańców

- rewitalizacja starej zabudowy mieszkaniowej, wzmocnienie roli wspólnot mieszkaniowych

- przygotowanie terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego

B

9.

Działania na rzecz rozwoju bazy turystyki, rekreacji i sportu oraz lecznictwa uzdrowiskowego

- zapewnienie ochrony zasobów przyrodniczych decydujących o atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej miasta i jego walorach uzdrowiskowych (zgodnie z celem nr 4)

- rozwój infrastruktury turystycznej oraz bazy materialnej rekreacji i sportu ze szczególnym wyeksponowaniem turystycznego zagospodarowania Kanału Augustowskiego oraz biorąc pod uwagę poszerzenie oferty usługowej w tym całorocznej

- rozwój bazy materialnej lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej - poszerzenie oferty usługowej

- prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej (zgodnie z celem nr 2)

A, B, C

10.

Wykreowanie Augustowa jako centrum obsługi ruchu turystycznego w strefie Zielonych Płuc Polski

- nawiązanie długofalowej współpracy z wybranymi partnerami z sektora publicznego i prywatnego

A, B

11.

Działania na rzecz wykształcenia silnego ośrodka administracji ponadlokalnej

- nawiązanie bliskiej współpracy z władzami powiatowymi w celu współdziałania przy rozwiązywaniu problemów kluczowych dla rozwoju miasta

A, B

12.

Pobudzanie i wspomaganie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

- powołanie inkubatora przedsiębiorczości - m. in.: organizacja doradztwa i szkoleń

- zintegrowanie środowiska lokalnych przedsiębiorców

A, B

13.

Dostosowanie modelu kształcenia ponadpodstawowego do warunków gospodarki rynkowej

- utworzenie w kolejnym etapie reformy systemu oświaty liceów profilowanych w mieście o specjalności obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa

- utworzenie trzeciego liceum ogólnokształcącego w mieście

- utworzenie filii wyższych uczelni o kierunkach odpowiadających specyfice Augustowa

Augustowi, B

14.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych

- wspomaganie działań w zakresie dokształcania i przekwalifikowania bezrobotnych

A, B

15.

Polepszenie wizerunku urbanistycznego miasta - podniesienie estetyki jego zagospodarowania

- wykształcenie atrakcyjnego i funkcjonalnego centrum miasta

- rewitalizacja starej zabudowy

- realizacja nowych atrakcyjnych architektonicznie obiektów

- wykreowanie systemu przestrzeni publicznych

A, B, C

16.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej wokół rozwiązywania problemów rozwoju miasta

- podjęcie działań kreujących „korzystny klimat społeczny” sprzyjający realizacji strategii

A, B, C

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Strategii Rozwoju i Promocji

Wprowadzający: Strategii Rozwoju i Promocji

Data modyfikacji: 2015-07-02

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2003-07-24