OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIASTO AUGUSTÓW

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIASTO AUGUSTÓW – na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Podstawa prawna kontroli

1) Rozdział 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

2) art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

Zakres przedmiotowy

kontroli

 

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zakres podmiotowy kontroli

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

1. Zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Przestrzeganie określonych warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) wnoszenie opłaty za korzystanie z zezwoleń,

c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,

e) wykonywanie działalności w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

f) nie sprzedawanie i nie podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

g) uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

h) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych.

3. Prawidłowość danych podanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

1. Procedurę prowadzenia kontroli tzw. planowanej przeciwnie do kontroli interwencyjnej początkuje analiza. W pierwszej kolejności kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych, na które wpływają skargi lub miały w nich miejsce interwencje, w których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, nowopowstałe lub które w roku poprzednim nie były kontrolowane.

2. Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ - z określonymi w ustawie odstępstwami.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu kontrolowanego przedsiębiorcy (z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

4. Przedstawiciele organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych doręcza się przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej, upoważnienie do kontroli wydane przez Burmistrza Miasta Augustowa.

6. Kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art. 80a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o w swobodzie działalności gospodarczej).

1. Kontrolę przeprowadza się w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu.

2. Dokumenty wymagane przez organ kontroli to:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

- tytuł prawny do lokalu,

- faktury zakupu napojów alkoholowych,

- dokumentacja, na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (wydruk z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość),

- książka kontroli przedsiębiorcy.

1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

2. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolnego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba reprezentująca podmiot kontrolowany (pełnomocnik, pracownik) obecna podczas kontroli.

3. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy i podpisany przez sporządzającego protokół.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-04-06

Wprowadzający: Beata Kapla

Data modyfikacji: 2018-04-06

Opublikował: Beata Kapla

Data publikacji: 2018-04-06