Projekt uchwały na sesję RM 25 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR /08

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, Dz.U. z 2002r. Nr 216, poz. 1824, Dz.U. z 2003r. Nr 217, poz. 2124, Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, Nr 157, poz. 1316) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych dokonuje się następujących zmian:

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Celem emisji w 2008 roku jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi Miasta Augustowa z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-18

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-18