Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego.

Zarządzenie

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalić w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1. podlega podaniu do wiadomości pracownikom.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi d/s kadr Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

§ 4.

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania sprawuje Sekretarz Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Tabela

maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.

kategoria zaszeregowania

maksymalna kwota w złotych

I

1800

II

1850

III

1900

IV

2000

V

2100

VI

2200

VII

2300

VIII

2500

IX

2800

X

3300

XI

3400

XII

3450

XIII

3500

XIV

3550

XV

4000

XVI

4500

XVII

5000

XVIII

5500

XIX

6000

XX

6500

Załącznik Nr 2

Regulamin premiowania

pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 1.

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych
i obsługi Urzędu Miejskiego w Augustowie w wymiarze 35 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Zasady przyznawania premii określa niniejszy regulamin.

§ 3.

Uprawnienia do uzyskania premii mają pracownicy określeni w załączniku Nr 2 tabela „F” rozporządzenia – „stanowiska pomocnicze i obsługi”.

§ 4.

Premie przyznawane są miesięcznie przez Burmistrza Miasta Augustowa
w wysokości do 35% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5.

Pracownik nabywa prawo do premii po efektywnym przepracowaniu pełnego miesiąca oraz sumiennym i starannym wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Premia regulaminowa wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
i ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 7.

Premii pozbawia się w całości w przypadku stwierdzenia, że w danym miesiącu, za który przysługiwałaby, pracownik naruszył zapisy Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§ 8.

Premie przyznawane są miesięcznie i wypłacane razem w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

§ 9.

O pozbawieniu premii Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia pracownika na piśmie.

Załącznik Nr 3

Tabela dodatków funkcyjnych na poszczególnych stanowiskach.

stanowisko

maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego

sekretarz

2000

radca prawny

1500

kierownik wydziału

1500

zastępca kierownika wydziału

1000

kierownik referatu

800

główny specjalista

800

audytor wewnętrzny

800

kierownik USC

1500

zastępca kierownika USC

1000

komendant SM

1500

Załącznik Nr 4

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne

stanowisko

wymagania kwalifikacyjne

kierownik wydziału finansowego

wykształcenie wyższe ekonomiczne

inspektor pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

wykształcenie wyższe i uprawnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych

kierownik wydziału

wykształcenie wyższe odpowiadające specjalności

Załącznik Nr 5

Tabela

minimalnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych u Pracodawcy.

stanowisko

minimalna kategoria zaszeregowania

maksymalna kategoria zaszeregowania

sekretarz

XVII

XX

kierownik USC

XVI

XVIII

zastępca kierownika USC

XIII

XVII

kierownik wydziału

XV

XVIII

zastępca kierownika wydziału

XIII

XVII

kierownik referatu

XIII

XVII

komendant Straży Miejskiej

XV

XVIII

radca prawny

XIII

XVIII

audytor wewnętrzny

XV

XVIII

główny specjalista

XII

XVII

inspektor

XII

XVI

starszy informatyk

XI

XV

informatyk

X

XIV

podinspektor

X

XIV

inspektor pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

XII

XVI

inspektor Straży Miejskiej

XII

XV

młodszy inspektor Straży Miejskiej

XI

XIV

straszy strażnik Straży Miejskiej

X

XIII

strażnik Straży Miejskiej

IX

XI

samodzielny referent

IX

XII

referent

IX

XI

młodszy referent

VIII

X

sekretarka

IX

X

kierowca samochodu osobowego

VII

VIII

sprzątaczka

III

IV

mechanik - kierowca

IX

X

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 czerwca 2009r.

Regulamin Wynagradzania

Pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki przyznawania oraz warunki
i sposób wypłacania premii i nagród określonych w regulaminie, warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego oraz dodatku za opiekę w służbie przygotowawczej.

2. Każdy pracownik zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem
w Wydziale Organizacyjno – Prawnym. Fakt zapoznania się
z regulaminem pracownik potwierdza na piśmie.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Miejski w Augustowie,

2. Kierowniku urzędu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Augustowa,

3. Pracownikach – rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione
u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę,

4. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458),

5. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 398).

Zasady wynagradzania za pracę

§ 3.

Wynagrodzenie miesięczne pracowników ustala się w oparciu
o rozporządzenie i niniejszy regulamin oraz limit środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ujętych w budżecie miasta na dany rok kalendarzowy.

§ 4.

Pracownikowi przysługuje:

1/ wynagrodzenie zasadnicze,

2/ dodatek za wieloletnią pracę określony w ustawie,

3/ nagroda jubileuszowa określona w ustawie,

4/ jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy określona w ustawie,

5/ dodatkowe wynagrodzenie roczne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

6/ premia,

7/ dodatek funkcyjny,

8/ dodatek specjalny,

9/ nagroda,

10/ dodatek za opiekę w służbie przygotowawczej.

§ 5.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego
w umowie o pracę.

§ 6.

Maksymalne miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Premia

§ 7.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi przysługuje premia miesięczna naliczana zgodnie z Regulaminem premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Miejskiego w Augustowie, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

Dodatek funkcyjny

§ 8.

1. Dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, który przysługuje pracownikom na stanowiskach oraz w wysokości określonym w załączniku Nr 3 do regulaminu.

2. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
i ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek specjalny

§ 9.

1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionym u Pracodawcy z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 może być przyznany na czas określony nie dłuższy niż 1 rok.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje do 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

4. Dodatek specjalny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi.

6. Dodatek specjalny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
i ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Nagroda

§ 10.

1. Dla pracowników zatrudnionych u Pracodawcy tworzy się w ramach planowanych środków na wynagrodzenie, fundusz nagród.

2. Fundusz nagród obejmuje 3% limitu środków na wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 mają charakter uznaniowy
i przyznaje je Kierownik Urzędu z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

4. Nagrody mogą być przyznawane w ciągu całego roku kalendarzowego,
z tytułu lub okazji szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej, Dnia Samorządowca, na koniec roku kalendarzowego.

5. Nagrody nie wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i nie ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje
z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek za opiekę w służbie przygotowawczej

§ 11.

1. Pracownikowi będącemu kierownikiem wydziału przysługuje dodatek za opiekę nad każdym pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 300,00 zł jednorazowo po zakończeniu służby przygotowawczej pod warunkiem że nie ustanowiono pracownikowi opiekuna w służbie przygotowawczej.

2. Opiekunowi w służbie przygotowawczej przysługuje dodatek za opiekę nad pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 200,00 zł jednorazowo po zakończeniu służby przygotowawczej

Wymagania kwalifikacyjne

§ 12.

1. Wprowadza się dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk określonych w Załączniku Nr 4 do niniejszego regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

3. W pozostałym zakresie obowiązują wymagania kwalifikacyjne ustalone w rozporządzeniu.

Kategorie zaszeregowania

§ 13.

Tabela minimalnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania dla stanowisk przewidzianych u Pracodawcy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, rozporządzenia oraz Kodeksu pracy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-08-25

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2009-08-25