Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Profil urzedu na EPUAPGodziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 16:30,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10 tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nowomiejska 41.

Lista aktualności

 • Sporządzanie projektów decyzji ...

  2003-06-12 00:00:00

 • Rozbiórka i utylizacja pokrycia eternitowego

  2003-06-10 00:00:00

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  2003-06-06 00:00:00

  Informacja
  Augustów, dnia 06.03.2003r

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na : budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa-Kudowa Zdrój-Wrocław -Warszawa - Białystok- Suwałki-granica państwa na odcinku od miejscowości Szczepki, Gatne II w km 43+492 do skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i drogi nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Augustów oraz budowie obiektów inżynierskich i dróg dojazdowych , przebudowie istniejących dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą
  Dane o przedmiotowej decyzji umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej /pokój nr 27/ .

  Burmistrz Miasta Augustowa
  Leszek Cieślik

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  2003-06-06 00:00:00

  Informacja
  Augustów, dnia 11.04.2003r

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego, zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na :
  budowie stacji dwuzbiornikowej autogazu, budynku obsługującego oraz towarzyszącej infrastruktury na działkach o numerach geodezyjnych : 3818,3815/1,3816, 3819, 3811 ,położonych przy ul.Sucharskiego .
  Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziałowywać na środowisko.
  W związku z powyższym , informuję , że istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia , tj.do dnia 15 maja 2003r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie , Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego /pokój nr 27/ .
  Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Burmistrz Miasta Augustowa
  Leszek Cieślik

 • Transportu żużla

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet: http://www.um.augustow.pl e-mail:
  gkim@augustownet.com.pl.
  f) numer kierunkowy: 0-87
  tel.: 6433734 fax: 6446408
  2.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Józef Górski
  b) telefon: 6433734
  c) nr pokoju: 3
  d) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 07.30 - 15.00

  3.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

  4.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie: “transportu żużla wielkopiecowego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie na drogi gruntowe dojazdowe do gruntów”
  5.Miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  6.Rodzaj zamówienia: usługi
  7.Termin realizacji zamówienia: 18.02.2003r. – 31.12.2003r.

  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %)
  -cena(koszt):100 %
  9.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój 3
  b) cena formularza: 0zł.
  10.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust.1, art. 22 ust.2 ustawy.
  11.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego pokój nr 25

  b) w terminie do:10.02.2003r. godz 10.00

  12.Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego pokój nr 26
  b) data, godz.:10.02.2003r. godz. 10.30

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-18

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-06-13